Vedtekter

  Hol Vestre Grunneigarlag

Vedtekter for Hol Vestre Grunneigarlag


& 1. Medlemmer i laget kan alle bli som er eiere av eiendom og/eller utmarksretter innen området til laget.


& 2. Laget skal forsøke å samle grunneierne. Styret skal følge med i det som er av interesse for grunneierne og iverksette tiltak for å

       fremme grunneiernes interesser. Styret kan også sette ned nemnder til å ta seg av enkelte oppdrag, slike nemnder godtgjøres etter

       avtale med styret. Årsmøte er øverste myndighet i laget og styret har plikt til å utføre de oppdrag det blir pålagt.


& 3. Grunneigarlaget skal ledes av et styre på 6 styremedlemmer med 2 varamedlemmer, men er beslutningsdyktig når minst 3 møter.

       Formann, kasserer, storviltansvarlig, småviltansvarlig, samt vektkontrollører gis en årlig godtgjørelse. Alle styremedlemmer gis

       møtegodtgjørelse, kjøregodtgjørelse og refusjon av telleskritt. Betalingssatser fastsettes av årsmøte.


& 4. Innmelding og utmelding i laget skal være skriftelig. 

       Innmelding medfører ikke at medlemmene gir fra seg disposisjonsretten over sine eiendommer.


& 5. Årsmøte skal være hvert år i februar måned, rett til å delta på årsmøte har bare de som er medlemmer i laget. Årsmøte blir

      bekjentgjort av styret med 2 ukers varsel. Innkalling/sakliste blir utsendt eller utlyst.

 

       Årsmøte behandler:

       1. Årsmelding

       2. Regnskap

       3. Innkommene saker

       4. Valg

       4a. 3 styremedlemmer og 1 varamedlem velges hvert år for en toårs periode.

       4b. Årsmøte velger formann for 1 år, samt kasserer for 2 år. Styret konstituerer seg selv.

       4c. 2 revisorer for 2 år.

       4d. Valgnemnd –3 medlemmer for 3 år, der 1 medlem går ut hvert år. Siste året er medlemmet formann.

       4e. Det velges 2 medlemmer i tillegg til formann som underskriv årsmøteprotokollen.

       Saker som medlemmene ønsker tatt opp på årsmøte må være styret ihende 1 uke før årsmøte.Når styret eller minst 1/3 av

       medlemmene krev det, kan det holdes medlemsmøte eller ekstraordinert årsmøte. Møtebok skal førest på alle møter.


& 6. Alle medlemmer i grunneigarlaget plikter å ta imot valg, men kan si ifra seg gjenvalg for så lang tid som de har tjenestegjort.


& 7. Alle vedtak blir gjort med vanlig flertall, men ved vedtektsendringer kreves 2/3 av stemmene. Forslag til vedtektsendring skal være

       tatt med på saklista for å kunne behandles på årsmøte.


& 8. Oppløsing av grunneigarlaget kan bli vedtatt med 2/3 flertall av et årsmøte etter at det er gjort framlegg om det på foregående

       årsmøte. Lagets verdier går da tilbake til medlemmene.
VEDTEKTER FOR ELGJAKT I VALD 0620-02 VEDTATT PÅ ÅRSMØTE I HOL VESTRE GRUNNEIGARLAG 26-04-94.


1. Grunneigere og nær slekt som er direkte tilknyttet eiendommen, med rett i vald 0620-02 har førsterett til å delta.


2. Jakten lyses ut i Hallingdølen, eller det sendes ut varsel til alle grunneigere innen 15. mai hvert år. Påmeldingen skal være skriftlig og

    er bindene med plikt til aktivt å delta i jakten. Styret mottar innmeldingen og organiserer lagene i jaktfeltene.


3. Antall jegere på hvert jaktfelt kan være opp til 10 deltagere. Dersom det ikke melder seg så mange grunneigere, kan de grunneigere

    som har meldt seg på til jakten selv bestemme hvem og hvor mange de vil ta med i jaktlaget.


4. Hvis det melder seg flere grunneigere enn det er plass til, må det foretas  loddtrekning, eller eventuelle andre ordninger.


5. Prisen per kilo kjøtt fastsettes av første årsmøte i ny  bestandsplanperiode og skal gjelde for hele perioden (3 år).      

    Oppgjør skjer etterskuddsvis etter jaktas slutt for antall kilo utveid  kjøtt multiplisert med kilopris, fastsatt av første årsmøte i hver

    planperiode. Kasserer sender utfylt bankgiro til den respektive jaktleder  for feltene.


6. Det må oppnevnes 1-2 kontrollører som skal kontrollere og bokføre kjønn og alder på samtlige felte dyr, samt kontrollere vekten når

    lagene foretar oppveiing av kjøttet. Kontrolløren(e) må ikke være tilknyttet jaktlagene. Det må vedtas betalingsgodtgjørelse for det

    arbeid som kontrolløren(e) utfører.