Møtereferat

  Hol Vestre Grunneigarlag

Møtereferat

 

Referat årsmøte i HVGL tirsdag 18.06.2019

Sak 1. Godkjenning av sakliste og innkalling: Enstemmig vedtatt.

Sak 2. Valg av møteleder: Stein Verpe valgt.

Sak 3. Valg av møtereferent: Solveig Endrestøl valgt.

Sak 4. Valg av 2 til å underskrive møtebok: Gunnar Skogheim og Elisabeth Aaker valgt.

Sak 5. Årsberetning: Enstemmig godkjent, med en liten justering.

Sak 6. Regnskap: Enstemmig godkjent

Sak 7. Innkommene saker: Sak om 3-vegen utsettes. Enstemmig godkjent.

Sak 8. Valg: Se linken til styret.         

 

Årsmøte i Hol Vestre Grunneigarlag

Bardøla Høyfjellshotell onsdag 18. juni 2019 kl.1900.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte, må være styret i hende

senest en uke før årsmøte.

STYRET

---------------------------------------------------------------------------

SAKLISTE TIL ÅRSMØTE 18.06.2019

 

KL. 1900   ÅRSMØTE 2019 SATT

SAK 1.      GODKJENNING AV SAKLISTE OG INNKALLING

SAK 2.      VALG AV MØTELEDER

SAK 3.      VALG AV MØTEREFERENT

SAK 4.      VALG AV 2 TIL Å UNDERSKRIVE MØTEBOK

SAK 5.      ÅRSBERETNING

SAK 6.      REGNSKAP

SAK 7.      INNKOMMENE SAKER

SAK 8.      VALG VED VALGKOMITEEN

      

 ENKEL BEVERTNING.

 


Referat fra styremøte tirsdag 18.06.19

Tilstede: Gudmund Tollerud, Stein Verpe, Tor M. Øyo, Kjell Rygg og Solveig R. Endrestøl Forfall: Torleiv Ødegård

Sak 05/19 Innkommen sak ang. 3-vegen. Vedtak: Innstilling til årsmøte, saken utsettes fordi mer informasjon må innhentes

Sak 06/19 Ønske om flere dager med hundetrening fra GJFF. Vedtak: Styret åpner for trening 7 dager i uken i perioden 24.12-31.03,

i Vestliaterrenget og Vestterrenget

Sak 07/19 Salg av ekstra hjortepakke gjennom Inatur Vedtak: Styret vedtar å legge ut 1 ekstra hjortepakke på Inatur, (3 dyr).

Sak 08/19 HVGL er blitt oppfordret til å delta på spleiselag for felling av rev. Vedtak: Styret stiller seg positive til å delta i spleiselaget

på utbetaling for felte rev i vestre og østre Hol.

 

 Møtet slutt 19:00


Referat fra styremøte mandag 25.02.19

Tilstede: Gudmund Tollerud, Stein Verpe, Tor M. Øyo, Torleiv Ødegård og Solveig R. Endrestøl Forfall: Kjell Rygg

Sak 01/19 Brev fra medlem. Vedtak:Styret utformet svarbrev som sendes av styreleder.

Sak 02/19 Status utleie småviltjakt 2018, gjennom Inatur: Styreleder orienterte, og iht tidligere år er inntektene er tredoblet.

Sak 03/19 Utleie jakt 2019 gjennom Inatur? Vedtak: God feedback på det som er gjort. Vi fortsetter etter samme mal,

men prisene vil bli justert. Fjorårets leietagere prioriteres om de søker.

Sak 04/19 Eventuelt - Regnskapet ferdigstilles og leveres revisor.

 

 Møtet slutt 19:50


Referat fra styremøte torsdag 06.09.2018

Tilstede: Gudmund Tollerud, Stein Verpe, Tor M. Øyo, Kjell Rygg Forfall: Torleiv Ødegård og Solveig R. Endrestøl

Sak 09/18 Fungerer Inatur portalen: Vedtak: Styreleder gav en orientering, så langt har vi bare god erfaring med Inatur. 

Sak 10/18 Storviltkvote. Vedtak: Styreleder la frem forslag til fordeling, med små justeringer ble denne vedtatt.

Sak 11/18 Organisering av jaktlag i storviltjakta. Vedtak: Organisering som tidligere de første 14 dagene av jakta, deretter evalueres ordningen i samråd med jaktlagene.

 

 Møtet slutt

 

Referat årsmøte i HVGL onsdag 19.06.2018

Sak 1. Godkjenning av sakliste og innkalling: Enstemmig vedtatt.

Sak 2. Valg av møteleder: Stein Verpe valgt.

Sak 3. Valg av møtereferent: Torleiv Ødegård valgt.

Sak 4. Valg av 2 til å underskrive møtebok: Erlend Groven og Elisabeth Aaker valgt.

Sak 5. Årsberetning: Enstemmig godkjent

Sak 6. Regnskap: Enstemmig godkjent

Sak 7. Kg-pris på storviltkjøtt for perioden 2018-2020: Styrets innstilling på kr. 68 inkl.mva godkjent.

Sak 7. Innkommene saker: Medlemskontigent avskaffes. Enstemmig godkjent.

Sak 8. Valg: Se linken til styret.         

 

Årsmøte i Hol Vestre Grunneigarlag

Bardøla Høyfjellshotell onsdag 19. juni 2018 kl.1900.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte, må være styret i hende

senest en uke før årsmøte.

STYRET

---------------------------------------------------------------------------

SAKLISTE TIL ÅRSMØTE 19.06.2018

 

KL. 1900   ÅRSMØTE 2018 SATT

SAK 1.      GODKJENNING AV SAKLISTE OG INNKALLING

SAK 2.      VALG AV MØTELEDER

SAK 3.      VALG AV MØTEREFERENT

SAK 4.      VALG AV 2 TIL Å UNDERSKRIVE MØTEBOK

SAK 5.      ÅRSBERETNING

SAK 6.      REGNSKAP

SAK 7.      KG-PRIS PÅ STORVILTKJØTT FOR PERIODEN 2018-2020

SAK 8.      INNKOMMENE SAKER

SAK 9.      VALG VED VALGKOMITEEN   

 

ENKEL BEVERTNING.

 

Referat fra styremøte torsdag 19.06.2018

Tilstede: Gudmund Tollerud, Stein Verpe, Solveig R. Endrestøl, Tor M. Øyo, Kjell Rygg og Torleiv Ødegård

Sak 06/18 Gjennomgang av innkommene saker: Innstille til årsmøte om å gå bort fra medlemskontigent, hente nødvendige driftsinntekter fra jaktutleie.

Sak 07/18 Vedtekter for storviltjakt er utdatert. Vedtak: Styret ber årsmøte om fullmakt til å revidere vedtektene for storviltjakt.

Sak 08/18 Kg-pris storviltkjøtt 2018-2020. Vedtak: Styret foreslår kr. 68 inkl.mva pr kg for årsmøte.

 

 

Møtet slutt

 

 

Referat fra styremøte torsdag 09.05.2018

Tilstede: Gudmund Tollerud, Stein Verpe, Solveig R. Endrestøl, Tor M. Øyo. Forfall: Kjell Rygg og Torleiv Ødegård

Fra Inatur: Stein Oddvar Østgård

Sak 05/18 Småviltjakt 2018-2020:

Vedtak: Styret leier ut småviltjakta 2018-2020 gjennom Inatur. En hjortekvote på 3 dyr legges også ut på Inatur.

 

 

Møtet slutt

 

Referat fra styremøte torsdag 02.05.2018

Tilstede: Gudmund Tollerud, Stein Verpe, Solveig R. Endrestøl, Tor M. Øyo og Torleiv Ødegård. Forfall: Kjell Rygg

Sak 01/18 Småviltjakt 2018-2020: Vedtak: Styret ber opp et møte med Inatur. Nytt styremøte etter dette.

Sak 02/18 Storviltjakt 2018-2020: Vedtak: Ny bestandsplan er utarbeidet, avventer godkjenning fra Hol viltnemnd.

Sak 03/18 Årsmøte: Vedtak: Aktuell dato 20. juni. Regnskap og årsmelding er i rute.

Sak 04/18 Utbytte 2015-2017: Vedtak: Kasserer klargjør for utbetaling.

 

Møtet slutt

 

 

Referat årsmøte i HVGL onsdag 28.06.2017

Sak 1. Godkjenning av sakliste og innkalling: Enstemmig vedtatt.

Sak 2. Valg av møteleder: Stein Verpe valgt.

Sak 3. Valg av møtereferent: Torleiv Ødegård valgt.

Sak 4. Valg av 2 til å underskrive møtebok: Svein Andersen og Ivar Slettemoen

Sak 5. Årsberetning: Enstemmig godkjent, (kommentar: Storviltjakta er utvidet frem til jul).

Sak 6. Regnskap: Enstemmig godkjent

Sak 7. Innkommene saker: Ingen

Sak 8. Valg: Se linken til styret.         

 

Årsmøte i Hol Vestre Grunneigarlag

Bardøla Høyfjellshotell onsdag 28. juni 2017 kl.1900.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte, må være styret i hende

senest en uke før årsmøte.

STYRET

---------------------------------------------------------------------------

SAKLISTE TIL ÅRSMØTE 28.06.2017

 

KL. 1900   ÅRSMØTE 2017 SATT

SAK 1.      GODKJENNING AV SAKLISTE OG INNKALLING

SAK 2.      VALG AV MØTELEDER

SAK 3.      VALG AV MØTEREFERENT

SAK 4.      VALG AV 2 TIL Å UNDERSKRIVE MØTEBOK

SAK 5.      ÅRSBERETNING

SAK 6.      REGNSKAP

SAK 7.      INNKOMMENE SAKER

SAK 8.      VALG VED VALGKOMITEEN   

 

ENKEL BEVERTNING.

 

Referat fra styremøte onssdag 28.06.2017

Tilstede: Gudmund Tollerud, Stein Verpe, Olav Arne Brattåker, Tor M. Øyo, Torleiv Ødegård. Forfall Kjell Rygg

Sak 01/16 Gjennomgang årsmøtesaker

Ingen flere saker til behandling

 

Møtet slutt

 

 

Referat årsmøte i HVGL tirsdag 21.06.2016

Sak 1. Godkjenning av sakliste og innkalling: Enstemmig vedtatt.

Sak 2. Valg av møteleder: Stein Verpe valgt.

Sak 3. Valg av møtereferent: Torleiv Ødegård valgt.

Sak 4. Valg av 2 til å underskrive møtebok: Solveig R. Endrestøl og Kjell Rygg valgt.

Sak 5. Årsberetning: Enstemmig godkjent

Sak 6. Regnskap: Enstemmig godkjent

Sak 7. Torleiv informerte om situasjon pr d.d.

Sak 8. Innkommene saker: Ingen

Sak 9. Valg: Se linken til styret.         

 

Årsmøte i Hol Vestre Grunneigarlag

Bardøla Høyfjellshotell tirsdag 21. juni 2016 kl.1900.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte, må være styret i hende

senest en uke før årsmøte.

STYRET

---------------------------------------------------------------------------

SAKLISTE TIL ÅRSMØTE 21.06.2016

 

KL. 1900   ÅRSMØTE 2016 SATT

SAK 1.      GODKJENNING AV SAKLISTE OG INNKALLING

SAK 2.      VALG AV MØTELEDER

SAK 3.      VALG AV MØTEREFERENT

SAK 4.      VALG AV 2 TIL Å UNDERSKRIVE MØTEBOK

SAK 5.      ÅRSBERETNING

SAK 6.      REGNSKAP

SAK 7.      DRIFT AV TREERVEGEN

SAK 8.      INNKOMMENE SAKER

SAK 9.      VALG VED VALGKOMITEEN   

 

 

ENKEL BEVERTNING.

 

 

Referat fra styremøte tirsdag 21.06.2016

Tilstede: Gudmund Tollerud, Stein Verpe, Olav Arne Brattåker, Tor M. Øyo, Torleiv Ødegård og Kjell Rygg

Sak 01/16 Gjennomgang årsmøtesaker

Sak 02/16. Treervegen,Torleiv orienterte om status pr d.d. Vedtak: Styret ber Torleiv avklare med ECO, vedrørende drift/organisering av vegen.

 

Møtet slutt

 

 

Referat årsmøte i HVGL torsdag 25.06.2015

Sak 1. Godkjenning av sakliste og innkalling: Enstemmig vedtatt.

Sak 2. Valg av møteleder: Stein Verpe valgt.

Sak 3. Valg av møtereferent: Torleiv Ødegård valgt.

Sak 4. Valg av 2 til å underskrive møtebok: Peder Bakkegard

           og Ole Øvrejorde valgt.

Sak 5. Årsberetning: Enstemmig godkjent

Sak 6. Regnskap: Enstemmig godkjent

Sak 7. Kg. pris storviltkjøtt for 2015-2017:

          Styrets forslag, prisene beholdes uendret, dvs kr. 65,- per kg. inkl. mva: Enstemmig godkjent

Sak 8. Innkommene saker: Ingen

Sak 9. Valg: Se linken til styret.         

 

 

Årsmøte i Hol Vestre Grunneigarlag

Bardøla Høyfjellshotell torsdag 25. juni 2015 kl.1900.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte, må være styret i hende

senest en uke før årsmøte.

STYRET

---------------------------------------------------------------------------

SAKLISTE TIL ÅRSMØTE 25.06.2015

 

KL. 1900   ÅRSMØTE 2015 SATT

SAK 1.      GODKJENNING AV SAKLISTE OG INNKALLING

SAK 2.      VALG AV MØTELEDER

SAK 3.      VALG AV MØTEREFERENT

SAK 4.      VALG AV 2 TIL Å UNDERSKRIVE MØTEBOK

SAK 5.      ÅRSBERETNING

SAK 6.      REGNSKAP

SAK 7.      KG-PRIS PÅ STORVILTKJØTT FOR PERIODEN 2015-2017

SAK 8.      INNKOMMENE SAKER

SAK 9.      VALG VED VALGKOMITEEN   

 

ENKEL BEVERTNING.

 

Referat fra styremøte torsdag 25.06.2015

Tilstede: Gudmund Tollerud, Stein Verpe, Olav Arne Brattåker, Tor M. Øyo og Torleiv Ødegård. Forfall: Kjell Rygg

Sak 01/15 Gjennomgang årsmøtesaker

Sak 02/15 Kg-pris storvilt: Vedtak: Styret foreslår uendret pris, dvs kr. 65 pr kg. inkl.mva. til årsmøte.

Sak 03/15 Småviltjakta: Vedtak: Kontraktene forlenges med 3 nye år, med indeksregulering.

Sak 04/15 Konsesjonsvilkårene Uste-Nes skal revideres. Har HVGL innspill?

Ønsker vi større minstevassføring? Vedtak: Leder tar kontakt med Hol kommune for mer info.

 

Møtet slutt

 

Referat fra årsmøte torsdag 12.06.2014

Sak 1. Godkjenning av sakliste og innkalling: Enstemmig vedtatt.

Sak 2. Valg av møteleder: Stein Verpe valgt.

Sak 3. Valg av møtereferent: Torleiv Ødegård valgt.

Sak 4. Valg av 2 til å underskrive møtebok: Elisabeth Aaker og

           Jan Olav Trillhus valgt.

Sak 5. Årsberetning: Enstemmig godkjent

Sak 6. Regnskap: Enstemmig godkjent

Sak 7. Innkommene saker, ingen men infosak angående treervegen.

          Se styrereferat

Sak 8. Valg: Se link til styret.          

 

 

Årsmøte i Hol Vestre Grunneigarlag

Bardøla Høyfjellshotell torsdag 12. juni 2014 kl.1900.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte, må være styret i hende

senest en uke før årsmøte. Mer informasjon på www.hvgl.no

STYRET

---------------------------------------------------------------------------------------

SAKLISTE TIL ÅRSMØTE 12.06.2014  

KL. 1900           ÅRSMØTE 2014 SATT

SAK 1.              GODKJENNING AV SAKLISTE OG INNKALLING

SAK 2.              VALG AV MØTELEDER

SAK 3.              VALG AV MØTEREFERENT

SAK 4.              VALG AV 2 TIL Å UNDERSKRIVE MØTEBOK

SAK 5.              ÅRSBERETNING

SAK 6.              REGNSKAP

SAK 7.              INNKOMMENE SAKER

SAK 8.              VALG VED VALGKOMITEEN 

 

ENKEL BEVERTNING.

 

 

Referat fra styremøte torsdag 12.06.2014

Tilstede: Gudmund Tollerud, Stein Verpe, Olav Arne Brattåker,

Torleiv Ødegård og Kjell Rygg. Forfall: Tor Martin Øyo.

Sak 01/14 Åkerbrua

Åkerbrua uklare eierforhold. Eksisterende eierforhold for vedlikehold dvs. ulik fordeling fra "sak til sak". Alt tyder på at fordeling er basert på bruk. Papirene er overlevert bygdearkivet.

Sak 02/14 Arkivet - flytting 

Det gamle arkivmaterialet overleveres bygdearkivet, ansvarlig: Stein Verpe

Sak 03/14 Stier - løyper

HVGL anser seg ferdig med saken.

Sak 04/14 Treervegen

Div. info angående historikk/dagens situasjon.

Årsavgift/bomavgift. Nye brukere må kjøpe seg inn, vedtekter er utarbeidet. Kontaktperson: Torleiv Ødegård

 

 

Årsmøte i Hol Vestre Grunneigarlag

Bardøla Høyfjellshotell tirsdag 18. juni 2013 kl.1900.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte, må være styret i hende

senest en uke før årsmøte. Mer informasjon på www.hvgl.no

STYRET

---------------------------------------------------------------------------------------

SAKLISTE TIL ÅRSMØTE 18.06.2013  

KL. 1900           ÅRSMØTE 2013 SATT

SAK 1.              GODKJENNING AV SAKLISTE OG INNKALLING

SAK 2.              VALG AV MØTELEDER

SAK 3.              VALG AV MØTEREFERENT

SAK 4.              VALG AV 2 TIL Å UNDERSKRIVE MØTEBOK

SAK 5.              ÅRSBERETNING

SAK 6.              REGNSKAP

SAK 7.              ENDRE ORGANISASJONSFORM OG VEDTEKTER FOR

                        HVGL TIL SAMVIRKEFORETAK (jf samvirkeloven §163)

SAK 8.              INNKOMMENE SAKER

SAK 9.              VALG VED VALGKOMITEEN  

 

ENKEL BEVERTNING.

 

 

Referat fra årsmøte torsdag 14.06.2012

Sak 1. Godkjenning av sakliste og innkalling: Enstemmig vedtatt.

Sak 2. Valg av møteleder: Stein Verpe valgt.

Sak 3. Valg av møtereferent: Torleiv Ødegård valgt.

Sak 4. Valg av 2 til å underskrive møtebok: Elisabeth Aaker og

           Gunnar Skogheim valgt.

Sak 5. Årsberetning: Enstemmig godkjent

Sak 6. Regnskap: Enstemmig godkjent

Sak 7. Forslag til endring av pkt.5 i vedtekter for elgjakt:

           Enstemmig vedtatt.

Sak 8. Kg-pris på storviltkjøtt for perioden 2012-2014:

           Styrets forslag på kr 65,- per kg. vedtatt mot 3 stemmer.

Sak 9. Innkommen sak: Ønske om mer effektiv jakt på hjortestammen.

           Vedtak: Årsmøte gir styret fullmakt til å organisere eget jaktlag 

           for hjort før/etter elgjakta.

Sak 10.Valg: Se link til styret.

 

 

Referat fra styremøte torsdag 14.06.2012

Tilstede: Gudmund Tollerud, Stein Verpe, Olav Arne Brattåker,

Torleiv Ødegård og Kjell Rygg. Forfall: Tor Martin Øyo.

Sak 01/12 Forslag til endring av pkt. 5 i vedtekter for elgjakt

Styret er enig i forslag til endring av pkt.5 og fremmer dette for årsmøte.

Sak 02/12 Kg-pris på storviltkjøtt for perioden 2012-2014.

Styret går for kr 65,- per kg. i kommende 3-års periode og fremmer dette for årsmøte.

Sak 03/12 Innkommene saker

Det vises til mottatt brev som legges frem for årsmøte.

Vedtak: Styret pålegger jaktlagene å organisere hjortejakta i et jaktlag før/etter elgjakta, og fremmer dette for årsmøte.

Rådyrjakt: Ordningen fortsetter som før da denne jakta er tilbudt lokal ungdom.

 

Møte slutt

 

 

Årsmøte i Hol Vestre Grunneigarlag

Bardøla Høyfjellshotell torsdag 14. juni 2012 kl.1900.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte, må være styret i hende

senest en uke før årsmøte. Mer informasjon på www.hvgl.no

STYRET

---------------------------------------------------------------------------------------

SAKLISTE TIL ÅRSMØTE 14.06.2012

KL. 1900           ÅRSMØTE 2012 SATT

SAK 1.              GODKJENNING AV SAKLISTE OG INNKALLING

SAK 2.              VALG AV MØTELEDER

SAK 3.              VALG AV MØTEREFERENT

SAK 4.              VALG AV 2 TIL Å UNDERSKRIVE MØTEBOK

SAK 5.              ÅRSBERETNING

SAK 6.              REGNSKAP

SAK 7.              FORSLAG TIL ENDRING AV PKT. 5 I VEDTEKTER FOR ELGJAKT

SAK 8.              KG-PRIS PÅ STORVILTKJØTT FOR PERIODEN 2012-2014

SAK 9.              INNKOMMENE SAKER

SAK 10.            VALG VED VALGKOMITEEN  

 

ENKEL BEVERTNING.

 

 

Referat fra årsmøte onsdag 15.06.2011

Sak 1. Godkjenning av sakliste og innkalling: Enstemmig vedtatt.

Sak 2. Valg av møteleder: Stein Verpe valgt.

Sak 3. Valg av møtereferent: Kjell Rygg valgt.

Sak 4. Valg av 2 til å underskrive møtebok: Bjørn Haugen og 

          Olav Arne Brattåker valgt.  

Sak 5. Årsberetning: Enstemmig godkjent

Sak 6. Regnskap: Enstemmig godkjent

Sak 7. Ingen innkommene saker.

Sak 8. Valg: Se link til styret.

 

 

Årsmøte i Hol Vestre Grunneigarlag

Bardøla Høyfjellshotell onsdag 15. juni 2011 kl.1900.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte, må være styret i hende

senest en uke før årsmøte.

STYRET

---------------------------------------------------------------------

SAKLISTE TIL ÅRSMØTE 15.06.2011

KL. 1900         ÅRSMØTE 2010 SATT

SAK 1.            GODKJENNING AV SAKLISTE OG INNKALLING

SAK 2.            VALG AV MØTELEDER

SAK 3.            VALG AV MØTEREFERENT

SAK 4.            VALG AV 2 TIL Å UNDERSKRIVE MØTEBOK

SAK 5.            ÅRSBERETNING

SAK 6.            REGNSKAP

SAK 7.            INNKOMMENE SAKER

SAK 8.            VALG VED VALGKOMITEEN

 

ENKEL BEVERTNING.

 

 

Referat fra årsmøte tirsdag 15.06.2010

Sak 1. Godkjenning av sakliste og innkalling: Enstemmig vedtatt.

Sak 2. Valg av møteleder: Stein Verpe valgt.

Sak 3. Valg av møtereferent: Torleif Ødegård valgt.

Sak 4. Valg av 2 til å underskrive møtebok: Elisabeth Aaker og 

          Jan Ingvar Dokken valgt.  

Sak 5. Årsberetning: Enstemmig godkjent

Sak 6. Regnskap: Enstemmig godkjent

Sak 7. Forespørsel fra Hol Sparebank vedrørende gammel konto.

          Vedtak: Innestående beløp overføres til driftskonto.

Sak 8. Valg: Se link til styret.

 

 

Årsmøte i Hol Vestre Grunneigarlag

Bardøla Høyfjellshotell tirsdag 15. juni 2010 kl.1900.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte, må være styret i hende

senest en uke før årsmøte.

STYRET

---------------------------------------------------------------------

SAKLISTE TIL ÅRSMØTE 15.06.2010

KL. 1900         ÅRSMØTE 2010 SATT

SAK 1.            GODKJENNING AV SAKLISTE OG INNKALLING

SAK 2.            VALG AV MØTELEDER

SAK 3.            VALG AV MØTEREFERENT

SAK 4.            VALG AV 2 TIL Å UNDERSKRIVE MØTEBOK

SAK 5.            ÅRSBERETNING

SAK 6.            REGNSKAP

SAK 7.            INNKOMMENE SAKER

SAK 8.            VALG VED VALGKOMITEEN

 

ENKEL BEVERTNING.

 

 

Referat fra årsmøte tirsdag 09.06.2009

Sak 1. Godkjenning av sakliste og innkalling: Enstemmig vedtatt.

Sak 2. Valg av møteleder: Stein Verpe valgt.

Sak 3. Valg av møtereferent: Torleif Ødegård valgt.

Sak 4. Valg av 2 til å underskrive møtebok: Birgitte Berg og 

          Sigmund Dybsjord valgt.  

Sak 5. Årsberetning: Enstemmig godkjent

Sak 6. Regnskap: Enstemmig godkjent

Sak 7. Kg-pris storvilt kjøtt: Kr.60 inkl.mva enstemmig godkjent.

Sak 8. Ingen innkommene saker.

Sak 9. Valg: Se link til styret.

 

 

Årsmøte i Hol Vestre Grunneigarlag

Bardøla Høyfjellshotell tirsdag 09. juni 2009 kl.1900.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte, må være styret i hende

senest en uke før årsmøte. Mer informasjon på www.hvgl.no

STYRET

---------------------------------------------------------------------

SAKLISTE TIL ÅRSMØTE 09.06.2009

KL. 1900         ÅRSMØTE 2009 SATT

SAK 1.            GODKJENNING AV SAKLISTE OG INNKALLING

SAK 2.            VALG AV MØTELEDER

SAK 3.            VALG AV MØTEREFERENT

SAK 4.            VALG AV 2 TIL Å UNDERSKRIVE MØTEBOK

SAK 5.            ÅRSBERETNING

SAK 6.            REGNSKAP

SAK 7.            KG-PRIS PÅ STORVILTKJØTT FOR PERIODEN 2009-2011

SAK 8.            INNKOMMENE SAKER

SAK 9.            VALG VED VALGKOMITEEN  

 

ENKEL BEVERTNING.

 

 

Referat fra styremøte mandag 23.03.09

Tilstede: Tor Martin Øyo, Gudmund Tollerud, Stein Verpe, Olav Arne Brattåker og Torleiv Ødegård. Forfall: Kjell Rygg

Sak 01/09 Bestandsplan storvilt 2009-2011

Planen ble gjennomgått og revidert. Stein sender styrets uttale til Hol kommune. Sett elg/hjort kan virke noe tilfeldig/variere fra år til år. Styret vil presisere viktigheten av at sett elg/hjort skjema over antall observerte dyr MÅ fylles ut og oversendes styret. Det er disse observasjonene man bygger på når kvoter skal fastsettes.

Sak 02/09 Arealregistrering/søke midler fra viltfondet.

Alle vald i Hol kommune er nå lagt på digitale kart. Hytter/støler er tatt ut som tellende bakgrunnsareal (5 da pr enhet). Dette fører til noe redusert areal for valdene. Det bør søkes midler fra viltfondet til å få gjennomført ny oppmåling av grunneiendommer hvor jakt/drev foregår. Ansvar: Stein

Sak 03/09 Utlysing jakt.

Både storviltjakt og småviltjakt skal lyses ut for nye tre år. Det lyses ut i Hallingdølen, samt på hjemmesida vår. Ansvar: Stein

Sak 04/09 Regnskap

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer. Årets overskudd = 186926,86 kr. Ingen merknader fremkom.

Sak 05/09 Tilskudd til Hol Fjelloppsyn.

Hol Fjelloppsyn bevilges et tilskudd på kr.5000,- som tidligere år.

Sak 06/09 Løypenekt

Laget skal fremme grunneiernes interesser. På dette grunnlag finner vi det ikke rett å komme med noen prinsipielle uttalelser i spørsmål som angår løypenekt.

Sak 07/09 Eventuelt

Årsmøte/forutgående styremøte legges til slutten av mai (uke 22?). Endelig dato fastsettes senere.

Kg-pris storvilt. Det fremkom forslag om kr.65,- inkl.mva. Etter noe diskusjon ble det enighet om å undersøke prisen i Skurdalen/Dagali.

Saken ble utsatt til neste styremøte.

 

Møtet slutt. 

 

 

Referat fra årsmøte onsdag 28.05.08

Sak 1. Godkjenning av sakliste og innkalling: Enstemmig vedtatt.

Sak 2. Valg av møteleder: Stein Verpe valgt.

Sak 3. Valg av møtereferent: Torleif Ødegård valgt.

Sak 4. Valg av 2 til å underskrive møtebok: Elisabeth Aaker og 

          Ole Berthelsen valgt.  

Sak 5. Årsberetning: Enstemmig godkjent

Sak 6. Regnskap: Enstemmig godkjent

Sak 7. Innkommene saker: Ingen innkommene saker.

Sak 8. Valg: Se link til styret.

 

 

Årsmøte i Hol Vestre Grunneigarlag

Bardøla Høyfjellshotell onsdag 28. mai 2008 kl.1900.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte, må være styret i hende

senest en uke før årsmøte. Mer informasjon på www.hvgl.no 

STYRET

---------------------------------------------------------------------------------

SAKLISTE TIL ÅRSMØTE 28.05.2008

KL. 1900 ÅRSMØTE 2008 SATT

SAK 1. GODKJENNING AV SAKLISTE OG INNKALLING

SAK 2. VALG AV MØTELEDER

SAK 3. VALG AV MØTEREFERENT

SAK 4. VALG AV 2 TIL Å UNDERSKRIVE MØTEBOK

SAK 5. ÅRSMELDING

SAK 6. REGNSKAP

SAK 7. INNKOMMENE SAKER

SAK 8. VALG VED VALGKOMITEEN 

           

           ENKEL BEVERTNING.

 

 

Referat fra årsmøte onsdag 23.05.07

Sak 1. Godkjenning av sakliste og innkalling: Enstemmig vedtatt.

Sak 2. Valg av møteleder: Stein Verpe valgt.

Sak 3. Valg av møtereferent: Torleif Ødegård valgt.

Sak 4. Valg av 2 til å underskrive møtebok: Bjørn Haugen og

          Lars Rønsgård valgt.  

Sak 5. Årsmelding: Enstemmig godkjent

Sak 6. Regnskap: Enstemmig godkjent

Sak 7. Kommunedelplan for stier og løyper. Her ble kommentarer/innspill  

          fra grunneigarlag opplest og tatt til orientering.

Sak 8. Innkommene saker.

      a) Skriv fra Bjørn Haugen angående rydding av kraftlinje traseer.

          Vedtak: Styret tar opp problemet med HK, eventuelt etter   

          samråd/samkjøring med Skurdalen grunneigarlag

      b) Jaktområder: Nye arealberegninger må foreligge før neste  

          utbetaling. Årsmøtet gir styret fullmakt til å arbeide videre

          med saken og sette av nødvendige midler til arbeidet.

Sak 9. Valg se link til styret.

 

 

Årsmøte i Hol Vestre Grunneigarlag

Bardøla Høyfjellshotell onsdag 23.mai 2007 kl.1900.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte, må være styret i hende

senest en uke før årsmøte. Mer informasjon på www.home.no/hol-vgl

STYRET

---------------------------------------------------------------------

SAKLISTE TIL ÅRSMØTE 23.05.2007

KL. 1900 ÅRSMØTE 2007 SATT

SAK 1. GODKJENNING AV SAKLISTE OG INNKALLING

SAK 2. VALG AV MØTELEDER

SAK 3. VALG AV MØTEREFERENT

SAK 4. VALG AV 2 TIL Å UNDERSKRIVE MØTEBOK

SAK 5. ÅRSMELDING

SAK 6. REGNSKAP

SAK 7. ORIENTERING OM KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER

SAK 8. INNKOMMENE SAKER

SAK 9. VALG VED VALGKOMITEEN 

           

           ENKEL BEVERTNING.

 

 

Referat fra styremøte tirsdag 05.12.06

Disse møtte: Gudmund Tollerud, Stein Verpe, Kjell Rygg,

Tor Martin Øyo og Torleiv Ødegård

Sak 08/06 Løpemeterpris sti- og løypeplan.

               Styrets forslag: Kr.5,- pr løpemeter for 100% løype med   

               maksimalt 8m båndlagt bredde.

Sak 09/06 Gjennomgang av aktuelle traseer.

                Styret vil be om at det foretas en opprydding av kartet og ulike  

                traseer, og ønsker et revidert løypekart fremlagt til vurdering før

                kartmateriale offentliggjøres.

               

                Møte slutt kl.2030

 

 

Referat fra styremøte mandag 14.11.06

Disse møtte: Gudmund Tollerud, Stein Verpe, Kjell Rygg, Olav Arne Brattåker og Torleiv Ødegård

Sak 07/06 Avtaleutkast for skiløyper, turveger og turstier.

                Skal styret kunne godta forslag til fremtidig avtale må 

                kronebeløp være klart sommeren 2007. Utbetaling første gang   

                må senest skje 1.juli 2008. Videre gjennomgikk styret alle   

                innkommende forslag/justeringer til avtalen. Disse vil bli tatt 

                med i det videre arbeidet med avtaleutkastet.

               

                Møte slutt kl.2030

 

 

Fellesmøte sti- og løypeplan, Bardøla 14.09.06

Tilstede: Stein, Tor Martin, Gudmund, Torleiv, Oddvar Berg, Guro Villand og Stein Kåre Lerberg.

Sak 06/06 Planprosess sti- og løypeplan

Lagene kan ikke godta KPU`s sammensetning av arbeidsgruppe i den videre planprosessen.

Alle grunneigarlag må være representert, dvs 6 valgte personer ikke bare 3 som foreslått av KPU.

Denne arbeidsgruppa må sammen med administrasjonen utarbeide et avtaleverk grunneierne kan enes om. Først når dette er på plass kan KPU`s gruppe begynne sitt arbeide med den praktiske gjennomføringen.

Siden alle lag fra Skurdalen/Dagali manglet vil Stein kontakte disse med tanke på et felles utspill mot Hol kommune i nær framtid.

 

Møte slutt kl.2200

 

 

Referat fra styremøte mandag 22.05.06

Disse møtte: Tor Martin Øyo, Gudmund Tollerud, Stein Verpe, Kjell Rygg, Olav Arne Brattåker og Torleiv Ødegård

Sak 01/06 Konstituering av styret:

Formann: Stein Verpe

Nestformann: Tor Martin Øyo

Kasserer: Olav Arne Brattåker

Sekretær: Torleif Ødegård

Styremedlem: Kjell Rygg

Styremedlem: Gudmund Tollerud

Vektkontrollør: Kjell Rygg og Olav Grostølen

Varamedlemmer til styret:

Per Mastrup og Lars Vilhelm Isungset

Sak 02/06 Bestandplan storvilt

Vedtatt som lagt fram for styret.

Sak 03/06 Storviltjakt i perioden 2006-2008

Tildeles G.Tollerud, S.Verpe, T.M.Øyo, R.Herleiksplass, G.Skogheim og B.Haugen

Sak 04/06 Småviltjakt i perioden 2006-2008

BJFF tildeles Eilevstølterrenget. På Kikut- og Tuftebruterrenget blir det en åpen runde.

Sak 05/06 Uttale til sti- og løypeplan

Styret holdt her åpent møte med god oppslutning. Planen ble tatt opp til åpen debatt.

Formann oppsummerer og sender merknader til Hol kommune.

 

 

Referat fra årsmøte tirsdag 07.03.06

Sak 1. Godkjenning av sakliste og innkalling: Enstemmig vedtatt.

Sak 2. Valg av møteleder: Stein Verpe valgt.

Sak 3. Valg av møtereferent: Torleif Ødegård valgt.

Sak 4. Valg av 2 til å underskrive møtebok : O.A.Haugen og O.T.Øvrejorde valgt.

Sak 5. Årsmelding: Enstemmig godkjent

Sak 6. Regnskap: Enstemmig godkjent

Revisjonsberetning lest opp for møtet. Her ble det en del diskusjon om hvordan en best mulig kan komme fram til riktig areal ved utbetaling av jaktleie. Styret vil jobbe videre med dette.

Sak 7. Kontingent: Beholdes uforandret på kr.100,-. 5% av jaktleie overføres til adm.konto for å avhjelpe udekket behov.

Sak 8. Kg pris på storviltkjøtt for perioden 2006-2008: Pris for neste 3-årsperiode ble vedtatt med kr.48,- ex.mva.

Det ble også her noe diskusjon rundt fordelingen av inntektene fra hjort. Inntektene blir å fordele som før, mot 1 stemme.

Sak 9. Innkommene saker: Ingen

Sak 10. Valg se link til styret.

 

 

Årsmøte i Hol Vestre Grunneigarlag

Jon`s kro Tuftelia tirsdag 7.mars 2006 kl.1900.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte, må være styret i hende

senest en uke før årsmøte. Mer informasjon på www.home.no/hol-vgl

STYRET

---------------------------------------------------------------------

SAKLISTE TIL ÅRSMØTE 07.03.2006

KL. 1930 ÅRSMØTE 2006 SATT

SAK 1. GODKJENNING AV SAKLISTE OG INNKALLING

SAK 2. VALG AV MØTELEDER

SAK 3. VALG AV MØTEREFERENT

SAK 4. VALG AV 2 TIL Å UNDERSKRIVE MØTEBOK

SAK 5. ÅRSMELDING

SAK 6. REGNSKAP

SAK 7. KONTINGENT

SAK 8. KG-PRIS PÅ STORVILTKJØTT FOR PERIODEN 2006-2008

SAK 9. INNKOMMENE SAKER

SAK 10. VALG VED VALGKOMITEEN

ENKEL BEVERTNING.

PS! Utbetaling for jaktleie i perioden 2003-2005 vil skje umiddelbart etter årsmøte.

I den forbindelse henstiller vi alle om å gi oss beskjed om eventuelle feil ved forrige betaling. Også om endringer av areal eller eierskifte i perioden 2003-2005.

 

 

Referatfra styremøte mandag 23.01.06

Disse møtte: Tor Martin Øyo, Gudmund Tollerud, Stein Verpe, Kjell Rygg, Olav Arne Brattåker og Torleiv Ødegård

Sak 01/05 Årsmøte: Legges til tirsdag 07.03.06 kl.1900.

Sak 02/05 Regnskap: Olav Arne gikk igjennom de forskjellige kontoer.

Alle jaktleiger er nå ajour.

Sak 03/05 Kontignent: Styret legger frem forslag på årsmøte om heving av kontingent.

Eventuelt uendra kontingent men i tillegg ta en prosentandel av jaktleiga til administrasjon.

Sak 04/05 Tilskudd til Hol Fjelloppsyn 2006.

Styret vedtok å utbetale kr.5000,- som tidligere.

Sak 05/05 Kg-pris på storviltjakt i perioden 2006-2008.

Styret foreslår for årsmøte å følge Skurdalen/Dagali her.

Utbytte av hjort tilfaller grunneigere øst for rv.40 så sant dyrene ikke er felt vest for rv.40.

Sak 06/05 Utbetaling av jaktleige.

Styret vil henstille alle medlemmer om å kontrollere sitt areal i forhold til tidligere utbetalinger

før årsmøte.

Sak 07/05 Eventuelt: Utarbeiding av bestandplan for storvilt må gjøres for de kommende 3 år.

Ansvarlig: Formann

 

Møtet slutt kl.2215.

 

 

Referat fra årsmøte tirsdag 08.03.05

Sak 1. Godkjenning av sakliste og innkalling: Enstemmig vedtatt.

Sak 2. Valg av møteleder: Stein Verpe valgt.

Sak 3. Valg av møtereferent: Harry Larsen valgt.

Sak 4. Valg av to til å underskrive møtebok : Gunnar Skogheim og Ola Aarset valgt.

Sak 5. Årsmelding: Enstemmig godkjent

Sak 6. Regnskap: Enstemmig godkjent

Sak 7. Innkommene saker: 1. Vegen fra rv40 til tverrslag 3. Bruk og vedlikehold. Styret i treer vegen bes arbeide med saken.

Styret i HVGL foreslår at det ikke skal betales noe bidrag fra laget. Vedtatt av årsmøte.

2. Endring av utleie for elgjakt. Saken trekkes av innsender.

Sak 8. Valg se link til styret.

 

 

Årsmøte i Hol Vestre Grunneigarlag

Jon`s kro Tuftelia tirsdag 8.mars 2005 kl.1930.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte, må være styret i hende

senest en uke før årsmøte. Sakliste på www.home.no/hol-vgl

STYRET

---------------------------------------------------------------------

SAKLISTE TIL ÅRSMØTE 8.03.2005.

KL. 1930 ÅRSMØTE 2004 SATT.

SAK 1. GODKJENNING AV SAKLISTE OG INNKALLING.

SAK 2. VALG AV MØTELEDER.

SAK 3. VALG AV MØTEREFERENT.

SAK 4. VALG AV 2 TIL Å UNDERSKRIVE MØTEBOK.

SAK 5. ÅRSMELDING.

SAK 6. REGNSKAP.

SAK 7. INNKOMMENE SAKER

SAK 8. VALG VED VALGKOMITEEN.

 

ENKEL BEVERTNING.

 

 

Referatfra styremøte 27.01.05

Disse møtte: Harry Larsen, Gudmund Tollerud, Stein Verpe, Per Mastrup.

Sak 06/04 Tillskudd Hol fjelloppsyn: HVGL bevilger kr.5000,- for 2005.

Sak 07/04 Årsmøte: Årsmøte avholdes tirsdag 8.mars på Øen Camping eller der formannen velger hvis Øen er opptatt, kl.1930.

Styret møter kl.1830. Se mail fra formann. Vanlige årsmøte saker. Sakliste og regnskap sendes ut med innkallingen.

Formann gis i oppdrag å undersøke muligheten for å engasjere Anne Stine Bondli som kasserer.

Sak 08/04 Kontingent: Forslag til årsmøte, opprettholdes på kr.100,-

 

 

Referatfra styremøte 25.06.04

Disse møtte: Tor Martin Øyo, Gudmund Tollerud, Stein Verpe.

Sak 01/04 Konstituering av styret:

Formann: Stein Verpe

Nestformann: Tor Martin Øyo

Sekretær: Harry Larsen

Styremedlem: Gudmund Tollerud

Styremedlem: Kjell Rygg

Styremedlem: Ole Andreas Tryti-Fossgård

Vektkontrollør: Kjell Rygg og Olav Grostølen

Varamedlemmer til styret:

Per Mastrup og Lars Vilhelm Isungset

Regnskap: Anne Stine Bondli

Sak 02/04 Kasserers oppgaver: Betale regninger innen betalingsfrist, kontoføre bilag, gi regnskapsoversikt til styret hvert halvår,

avslutte regnskap/avstemme kontoer, beregne og innbetale moms samt følge opp innbetalinger til laget i henhold til jaktkontrakter etc

Formannens oppgaver innen regnskap: Innkreve jaktleier, utsendelse av medlemskontigent, utbetale jaktleie, holde oversikt over

styrehonorarer ifølge årsmøtevedtak samt vektkontrollørers godtgjørelse.

Sak 03/04 Verneplan for Hallingskarvet: Orientering av Gudmund over dagens situasjon.

Opprinnelig utkast er betraktelig redusert og er akseptabelt i HVGL`s område.

Sak 04/04 Brev fra Erik Øvrejorde: Styret er positiv til å finne en løsning der sameiet ses på som en part.

Sak 05/04 Eventuelt: Ingen saker.

 

 

Referat fra årsmøte tirsdag 16.03.04

Sak 1. Godkjenning av sakliste og innkalling: Enstemmig vedtatt.

Sak 2. Valg av møteleder: Stein Verpe valgt.

Sak 3. Valg av møtereferent: Harry Larsen valgt.

Sak 4. Valg av to til å underskrive møtebok : Sissel Endrestøl og Lars Rønsgård valgt.

Sak 5. Årsmelding: Enstemmig godkjent

Sak 6. Regnskap: Godkjent for årene 2001, 2002 og 2003 med enkelte merknader fra revisorene.

Sak 7. Uttale om verneplan for Hallingskarvet: Styret gis fullmakt til å utarbeide uttalelser når fylkets forslag foreligger. Styret avgjør om det

skal innkalles til ekstra ordinert medlemsmøte.

Sak 8. Ingen forslag

Sak 9. Valg se link til styret.

 

 

Årsmøte i Hol Vestre Grunneigarlag

Bakkegaard appartment tirsdag 16.mars 2004 kl.1930.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte, må være styret i hende

senest en uke før årsmøte. Sakliste på www.home.no/hol-vgl

STYRET

---------------------------------------------------------------------

SAKLISTE TIL ÅRSMØTE 16.03.2004.

KL. 1930 ÅRSMØTE 2004 SATT.

SAK 1. GODKJENNING AV SAKLISTE OG INNKALLING.

SAK 2. VALG AV MØTELEDER.

SAK 3. VALG AV MØTEREFERENT.

SAK 4. VALG AV 2 TIL Å UNDERSKRIVE MØTEBOK.

SAK 5. ÅRSMELDING.

SAK 6. REGNSKAP.

SAK 7. UTTALE OM VERNEPLAN FOR HALLINGSKARVET.

SAK 8. INNKOMMENE SAKER.

SAK 9. VALG VED VALGKOMITEEN.

ENKEL BEVERTNING.

 

 

Referat fra styremøte onsdag 11.02.04

Sak 07/04 Forvaltning av viltfondet.

HVGL har ingen merknader til det fremlagte forslag. Bortsett fra et tillegg til pkt. 8.

Hvor vi ønsker tilføyd at dersom fondet overstiger kr 100000,- innestående, skal

fellingsavgiften for elg og hjort justeres ned.

Sak 08/04 Elgmerkeprosjekt

HVGL ønsker ikke å delta i prosjektet med økonomiske midler.

Sak 09/04 Hol fjelloppsyn tilskudd for 2004

HVGL bidrar med samme sum som før, dvs kr 5000,-

Sak 10/04 Verneplan for Hallingskarvet

Gudmund redegjorde for hvordan saken går. Formann og Gudmund utarbeider et

forslag om vernegrenser til årsmøte.

Sak 11/04 Årsmøte avholdes tirsdag 16.mars kl.1930 på Bakkegård Appartement.

Styret møter kl.1830. Vanlige årsmøtesaker.

 

 

Storvilt

Jaktleige for treårs-perioden 2000-2002 er nå utbetalt.

Beløpet for denne perioden ble kr 2,90 pr da. Altså noe lavere enn forrige periode.

Årsaken til dette er at laget nå er registrert, slik at moms allerede er betalt.

Er det feil ved utbetalingen ta kontakt med formann Stein Verpe.

 

 

Referat fra styremøte torsdag 22.05.03

Sak 01/03 Konstituering av styret:

Formann: Stein Verpe

Nestformann: Tor Martin Øyo

Sekretær: Harry Larsen

Styremedlem: Gudmund Tollerud

Styremedlem: Kjell Rygg

Styremedlem: Ole Andreas Tryti-Fossgård

Vektkontrollør: Kjell Rygg og ?(sees på)

Sak 02/03 Bestandsplan. Utarbeidet bestandsplan er godkjent av viltnemnda.Felt 1 Lien: 2 okser, 1 ku, 3 ungdyr.

Felt 2 Tuftebrua: 3 okser, 1 ku, 4 ungdyr, 2 kalver. Felt 3 Raudløkkdalen: 1 okse, 3 ungdyr. For hjort vurderes eget jaktlag.

Sak 03/03 Tildeling av storviltjakt. Jakta tildeles i felt 1: Gunnar Skogheim og Bjørn Haugen.

Felt 2: Gudmund Tollerud, Tor Martin Øyo, Stein Verpe, Rune Herleiksplass og Harald Skaro.

Sak 04/03 Tildeling småviltjakt. Eilevstølen-terrenget 3 bud, 2 like, partene gis en ny runde. Kikut-terrenget tildeles Geilo Jeger og Fiskeforening. Tuftebrua-terrenget 2 bud som går videre til ny runde. Formann gis fullmakt til tildeling etter ny runde.

Sak 05/03 Tilskudd utmarksoppsyn. Vi er skyldig for 2002, dette betales omgående.

Det forskuddbetales kr 5000,- for 2003.

Sak 06/03 Regnskap. Anne Stine Bondeli har sluttført regnskapet for 2001-2002. Det undersøkes om vi skylder diverse avgifter. Deretter utbetales utbytte for storviltjakt de siste 3 år.

 

 

Referat fra årsmøte tirsdag 11.03.03

Sak 1. Godkjenning av sakliste og innkalling: Enstemmig vedtatt.

Sak 2. Valg av møteleder: Stein Verpe

Sak 3. Valg av møtereferent: Harry Larsen

Sak 4. Valg av to til å underskrive møtebok : Per M. Bakkegard, Gunnar Skogheim

Sak 5. Årsmelding: Enstemmig godkjent

Sak 6. Regnskap: Kasserer redegjorde for hvorfor regnskapet ikke var ferdig hverken for 2001 eller 2002.

Regnskapet er heller ikke revidert.Oversikten viser et storviltbeløp som vil foreligge til utbetaling i 2003.

Årsmøtet tok orienteringen til etterretning. Utbetaling av storviltjakt og småviltjakt vil bli samkjørt ved neste utbetaling i 2006.

Sak 7. Bortsetting av regnskapvirksomheten:

Styret får fullmakt av årsmøte til å få organisert regnskapvirksomheten i laget. Regnskapene for 2001 og 2002 legges fram i revidert tilstand på årsmøtet i 2004. Enstemmig vedtatt.

Sak 8. Forslag til kg-pris på storviltkjøtt i perioden 2003-2005: Styrets forslag følger samme ordning som tidligere år. Ny pris kr 42,- pr kg, enstemmig vedtatt.

Sak 9. Inkommene saker: Ingen.

Sak 10. Valg: Se link til styret.

Årsmøte ber styre om at årsmelding og regnskap sendes alle medlemmene i fremtiden.

 

 

Referat fra styremøte tirsdag 28.01.03.

Disse møtte: Tor Martin Øyo, Harry Larsen, Gudmund Tollerud,

Kjell Rygg, Stein Verpe.

Sak 08/03 Hjemmeside

Gjennomgang av lagets hjemmeside. Stein Verpe kommer med ytterligere forslag til innhold på sidene.

Sak 09/03 Tilskudd fra Hol kommune

Tilskudd fra Hol kommune til foring av elg og hjort. Laget søker ikke om tilskudd til foring i år.

Sak 10/03 Tilskudd til Hol fjelloppsyn

Beløpet overføres til oppsynet innen utgangen av mars måned. (Utgjør halvparten av medlemskontigenten.)

Sak 11/03 Verneplan Hallingskarvet

Gudmund orienterte om situasjonen pr. dato.

Sak 12/03 Årsmøte

Blir tirsdag 11.mars kl.1930. Styret møter kl.1830.

Sak 13/03 Eventuelt

Ingen saker.

 

Møtet slutt kl.2215