Hol Vestre Grunneigarlag

 

 

 

 

 

 

Årsberetninger

ÅRSBERETNING 2013 FOR HOL VESTRE GRUNNEIGARLAG.

STYRET FOR ÅR 2013 HAR VÆRT:

                                                                                  Leder:                        Stein Verpe

                                                                                  Nestleder:                  Tor Martin Øyo

                                                                                  Kasserer:                   Olav Arne Brattåker

                                                                                  Sekretær:                   Torleiv Ødegård

                                                                                  Styremedlem:            Gudmund Tollerud

                                                                                  Styremedlem:            Kjell Rygg

 

 

 

Styret for Hol Vestre Grunneigarlag legger for året 2013 fram denne årsberetning til godkjenning.

Årsmøte er berammet til torsdag 12. juni 2014 kl.1900 på Bardøla Høyfjellshotell.

Og bekjentgjort gjennom brev, sendt alle medlemmene innen fastsatt frist for årsmøte.

 

2013

2013 har vært et relativt rolig år, der styret har kommunisert via e-post ved behov.

Utover det har leder vært i enkelte møter, blant annet med Hol Fjelloppsyn.

 

                                                              

STORVILTJAKT

Vi er nå halvveis i bestandsplan for perioden 2012-2014. Høsten 2012 hadde vi overraskende lav felling av elg, bare 60% av kvoten ble felt, hjort hadde omlag normal felling, 33% av kvoten.  Desto mer gledelig er det da at vi høsten 2013 fikk 100% felling av elg-kvoten, (20 dyr), hjort gav 16% felling av kvoten, (1 dyr). Utviklingen for elg-/hjortestammen innen området følges nøye og høsten 2014 vil forhåpentligvis gi oss en indikasjon på utviklingen, siden vi nå har hatt 2 år med store avvik i fellingsprosenten.

 

 

SMÅVILTJAKT

Våre 2 leietagere av småviltjakt kan melde om middels bestand av småvilt. Samtidig meldes det om svært mye predatorer i enkelte områder. Av innrapporteringen fordeler fangstene seg som følger:

3 tiur, 1 røy, 2 orrhane, 4 lirype, 6 hare og 1 rådyr.

 

Selv om bestanden av småvilt varierer har vi stabile og seriøse leietagere, noe som gir rettighetshaverne stabile inntekter på utleie av terrengene, årlig gir dette kr. 61.600,- inkl.mva.

 

 

OPPSUMMERING

2013 har vært et år med relativt få saker utover det å administrere bortleie av

jaktrettigheter.Så langt har også 2014 startet rolig, men allerede tidlig i 2015 vil styret starte sitt arbeid med ny bestandsplan for storvilt og nye jaktkontrakter for småvilt.

 

Skulle det være andre saker medlemmene ønsker at styret bør engasjere seg i, gi oss tilbakemelding.

  

Stein Verpe

Leder

 

ÅRSBERETNING 2012 FOR HOL VESTRE GRUNNEIGARLAG

STYRET FOR 2012 HAR VÆRT:
Leder:                Stein Verpe
Nestleder:         Tor Martin Øyo
Kasserer:           Olav Arne Brattåker
Sekretær:          Torleiv Ødegård
Styremedlem:    Gudmund Tollerud
Styremedlem:    Kjell Rygg

Styret for Hol Vestre Grunneigarlag legger for året 2012 fram denne årsberetning til godkjenning. Årsmøte er berammet til tirsdag 18. juni 2013 kl.1900 på Bardøla Høyfjellshotell. Og bekjentgjort gjennom brev, sendt alle medlemmene innen fastsatt frist for årsmøte.

 

2012

2012 har vært et relativt rolig år der styret har kommunisert via e-post etter behov. Utover det har leder vært i enkelte møter, blant annet med Hol fjelloppsyn.

 

SAMVIRKEFORETAK

Vi har fått melding fra brønnøysundregistrene om at HVGL høyst sannsynlig er å anse som et samvirkeforetak, jf samvirkeloven § 163. Dette medfører at vi på årsmøte må vedta å omgjøre HVGL til samvirkeforetak med de vedtekter som lovpålagt medfølger en slik organisasjonsform.

                                               

STORVILTJAKT

Vi fikk våren 2012 godkjent ny bestandsplan for perioden 2012-2014. Kvoten for denne perioden ble 60 elg og 18 hjort, samme kvote som i forrige bestandsplanperiode. Høsten 2012 ble det felt 12 av 20 elg og

2 av 6 hjort, noe som er en lavere fellingsprosent enn tidligere år. Om dette indikerer  redusert bestand eller andre tilfeldige svingninger er noe vi kanskje får svar på til høsten jakt.

 

SMÅVILTJAKT

Dette var også første året i ny 3-års periode for småviltjakta. Alle tre felt var våren 2012 utlyst i Hallingdølen, samt på vår nettside. Vi fikk inn tilbud på alle tre, men med noe forskjellig interesse. GJFF viderefører sin avtale på Tuftebrua terrenget og Kikut terrenget for henholdsvis kr 6.600,-

og kr 20.000,- pr år. Det østre terrenget viste seg også i år å være det mest attraktive og ente tilslutt på

kr 35.000,- pr år. Her fikk Arvid Moe m/flere fortsette nye 3 år.

Sammenlignet med forrige 3-års periode er dette opp fra kr 58.600,- til kr 61.600,- pr år.

 

Våre 2 leietagere av småviltjakt kan melde om varierende bestand høsten 2012, der det totalt ble felt: 5 rådyr, 1 orrhane, 1 rype, 6 harer og 3 rev.

 

OPPSUMMERING

2012 har vært et år med relativt få saker utover det å administrere bortleie av jaktrettigheter. Hovedfokus har vært å utarbeide ny bestandsplan for storvilt samt utlyse storvilt-/småviltjakta for kommende 3-års periode.

Skulle det være andre saker medlemmene ønsker at styret bør engasjere seg i, gi oss beskjed.

 

Stein Verpe

leder

 

ÅRSBERETNING 2011 FOR HOL VESTRE GRUNNEIGARLAG

STYRET FOR 2011 HAR VÆRT:
Leder:                Stein Verpe
Nestleder:         Tor Martin Øyo
Kasserer:           Olav Arne Brattåker
Sekretær:          Torleiv Ødegård
Styremedlem:  Gudmund Tollerud
Styremedlem:  Kjell Rygg

Styret for Hol Vestre Grunneigarlag legger for året 2011 fram denne årsberetning til godkjenning. Årsmøte er berammet til torsdag 14. juni 2012 kl.1900 på Bardøla Høyfjellshotell. Og bekjentgjort gjennom brev, sendt alle medlemmene innen fastsatt frist for årsmøte.

 

2011

2011 har vært et relativt rolig år der styret har kommunisert via e-post etter behov. Utover det har leder vært i enkelte møter, blant annet med viltnemnda og utmarkstekniker i Hol kommune.

                                               

STORVILTJAKT

Høsten 2011 ble 12 av 13 elg og 4 av 6 hjort skutt i valdet som administreres av grunneigarlaget. Bestandsplan perioden 2009-2011 er nå avsluttet. For perioden var kvoten for valdet satt til 60 elg, senere endret til 53 elg og 18 hjort. Valdet er delt opp i 3 jaktfelt der 2 av feltene disponeres av grunneigarlaget. I disse 2 feltene ble det felt 36 elg og 10 hjort. Dette er et resultat må vi si oss fornøyd med. Det gav 6045 kg kjøtt, noe som igjen gav laget kr. 362.700,- inkl. mva i inntekter for 3-års perioden.

Det kan nevnes at forrige periode gav 46 elg og 5 hjort.

Vi ser med andre ord en dobling i antall felte hjort mens antall elg er tilbake med 10 dyr. Utviklingen for elg-/hjortestammen innen området følges nøye, og ny bestandsplan for perioden 2012-2014 er utarbeidet og sendt viltnemnda i Hol kommune for godkjenning.

Vårt forslag er å holde kvoten for elg og hjort uendret i neste 3-års periode.

 

SMÅVILTJAKT

2011 var siste året i nåværende leieperiode på 3 år.

Avslutningsåret ble igjen et relativt middelmådig jaktår når det gjelder småvilt.

Det ble felt 3 rådyr, 6 harer, 3 orrfugl, 3 rype, 1 rugde og 1 kråke.

Rådyrkvoten for 3-års perioden var på 78 dyr. Av disse ble det felt 8 rådyr, noe som er en dobling fra forrige periode, men fortsatt er fellingsprosenten lav. Leietagere har vært, som bekjentgjort på vår hjemmeside, Geilo Jeger og Fiskeforening i de to vestre feltene, og Arvid Moe med flere i det østre feltet. Dette har gitt Hol Vestre Grunneigarlag kr 175.800,- inkl. mva i leieinntekter for 3-års perioden. Noe vi kanskje må si oss fornøyd med, da ingen av feltene kan sies å være spesielt godt egnet for annet enn harejakt. Forrige periode gav til sammenligning kr. 160.800,- inkl. mva i leieinntekter.

 

OPPSUMMERING

2011 har vært et år med få aktuelle saker.

Når det gjelder starten på 2012 har styret utarbeidet ny bestandsplan for storvilt samt utlyst storvilt- og småviltjakta for neste 3-års periode. I tillegg har representasjon i rådgivende utvalg for Hallingskarvet nasjonalpark vært drøftet med Holet og Moen grunneigarlag, her ble Øystein Grøgard valgt.

Vi har også i samråd med Holet og Moen grunneigarlag sendt innspill til regionalplan for Nordfjella.

 

ÅRSBERETNING 2010 FOR HOL VESTRE GRUNNEIGARLAG

STYRET FOR 2010 HAR VÆRT:
Leder:              Stein Verpe
Nestleder:       Tor Martin Øyo
Kasserer:         Olav Arne Brattåker
Sekretær:        Torleiv Ødegård
Styremedlem:  Gudmund Tollerud
Styremedlem:  Kjell Rygg

Styret for Hol Vestre Grunneigarlag legger for året 2011 fram denne årsberetning til godkjenning. Årsmøte er berammet til onsdag 15. juni 2011 kl. 1900 på Bardøla Høyfjellshotel. Og bekjentgjort gjennom brev , sendt alle medlemmene med fastsatt frist for årsmøte.

2010
2010 har vært et relativt rolig år der styret har kommunisert via e-post ved behov. Utover det har leder vært i noen møter, blant annet med utmarkstekniker i Hol kommune. Gjeldene grunneieravtaler vedrørende sti- og løypeplan utgår 1. juli, men her vil vi i samarbeid med utmarkstekniker komme med forslag til nye justerte avtaler.
Først i 2012 skal Hol kommune vurdere onm selve sti- og løypeplan skal revideres/rulleres straks eller på et senere tidspunkt.

STORVILTJAKT
Høsten 2010 ble bare 15 av en kvote på 20 elg felt i valdet. av hjort ble 3 av 6 dyr felt. Det kan derfor se ut som vi nå har passert "toppen" når det gjelder størrelsen på elgbestanden. Det kan i den forbindelse nevnes at Skurdalen/Dagali, som opprinnelig hadde en kvote på 110 dyr for høsten 2011, nå har bestemt seg for en kvote på kun 49 dyr.
Det gjenstår nå bare 1 år av gjeldende bestandsplan (2009-2011), men med den utviklingen vi nå ser vil muligens neste bestandsplan gi mindre kvoter på elg og derav lavere inntekter. Dette er ingen stor overraskelse, da målsettingen over flere år har vært å redusere en altfor stor elgbestand til et bærekraftig nivå.
Våren 2010 deltok våre jaktlag i en felles satsing på hjorteregistrering, der vi registrerte beitene hjort tidlig morgen og kveld. Dette ble gjort samtidig i hele kommunen for å kartlegge bestanden så godt som mulig. Når det gjelder hjortebestanden så er den sannsynligvis fortsatt voksende, noe som kan gi større kvoter i fremtiden.

SMÅVILTJAKT
Våre 2 leietagere av småviltjakt kan melde om liten til middels småviltbestand denne høsten. Samtidig meldes det om svært mye predatorer i våre områder. Av innrapporteringen fordeler fangstene seg som følger: 5 lirype, 9 hare, 1 orrfugl, 1 kråke og 2 rådyr.
Rådyrbetanden meldes å være middels men kun 2 felte dyr av en kvote på 26 dyr må sies å være veldig beskjedent.

OPPSUMMERING
2010 har vært et relativt rolig år med få aktuelle saker. Så langt har 2011 også startet rolig men allerede i 2012 vil styret starte sitt arbeid med ny bestandsplan for storvilt, nye jaktkontrakter for småvilt og eventuelt en rullering/revidering av sti- og løypeplan. Utover disse sakene er styret beredt til å bistå medlemmer/grunneiere ved behov.

Stein Verpe
leder

ÅRSBERETNING 2009 FOR HOL VESTRE GRUNNEIGARLAG

STYRET FOR ÅR 2009 HAR VÆRT:

Leder:              Stein Verpe

Nestleder:       Tor Martin Øyo
Kasserer:         Olav Arne Brattåker

Sekretær:        Torleiv Ødegård

Styremedlem:  Gudmund Tollerud
Styremedlem:  Kjell Rygg

 

Styret for Hol Vestre Grunneigarlag legger for året 2009 fram denne årsberetning til godkjenning.

Årsmøte er berammet til tirsdag 15. juni 2010 kl.1900 på Bardøla Høyfjellshotell. Og bekjentgjort gjennom brev, sendt alle medlemmene med fastsatt frist for årsmøte.

 

2009

Sti- og Løypeplan er politisk vedtatt, men det er allikevel grunn til å følge med. Nylig opplevde vi ved den pågående rulleringen av kommunedelplan for Geilo, at en løype vi i plannemnda tidligere hadde vurdert og avvist, ble foreslått tatt inn igjen. Dette medførte en del telefonisk møtevirksomhet med representanter fra de andre lagene i kommunen og resulterte i et brev til Kommuneplannemnda der vi uttrykte vår "overraskelse" over at KPU så lettvint kunne sette et seriøst nemndarbeid til side. Det ble også tatt kontakt med partiet Høgre, hvis representant var den som formulerte vedtaket i KPU. Om løypa blir tatt inn igjen, vet man pr. dato ikke. 

 

Når det gjelder jakt ble alle kontrakter både for storvilt- og småviltjakt fornyet for en ny 3-års periode sommeren 2009. Utbetaling av jaktleie til grunneierne for perioden 2006-2008 ble også foretatt.

 

STORVILTJAKT

Vi har fått godkjent ny bestandsplan for perioden 2009-2011. Kvoten for denne perioden ble på 60 elg og 18 hjort. Dette er samme antall elg, men en økning av hjortekvoten med 6 dyr i forhold til perioden 2006-2008. Elgbestanden i valdet er ganske stabil mens vi både forventer og ser en økning av hjortebestanden, derfor økt hjortekvote.  

Høsten 2009 ble det felt 18 av 20 elg og 3 av 6 hjort, noe som må sies å være bra og som gav laget gode inntekter.

 

SMÅVILTJAKT

Dette var også første året i en ny 3-års periode for småviltjakta. Alle tre felt var våren 2009 utlyst i Hallingdølen, samt på vår nettside. Vi fikk inn tilbud på alle tre, men med noe forskjellig interesse. GJFF viderefører sin avtale på Tuftebrua terrenget og på Kikut terrenget for henholdsvis kr 6.600,- og kr 20.000,- pr år. Det østre terrenget viste seg også i år å være det mest etterspurte og ente tilslutt på kr 32.000,- pr år. Her er Arvid Moe m/flere tilbake etter 3 års fravær. Sammenlignet med forrige 3-års periode er dette opp fra kr 53.600,- til kr 58.600,- pr år.

 

Våre 2 leietagere av småviltjakt kan melde om varierende bestand høsten 2009, der det totalt ble felt:

3 rådyr, 5 harer, 1 orrfugl, 18 ryper, 1 mink og 1 ravn.

 

OPPSUMMERING

2009 har vært et relativt aktivt år der sti- og løypeplan skapte en del virksomhet, i tillegg ble alle jaktkontrakter utlyst og fornyet for 3 nye år.

Styret går med dette inn i et nytt år, og vi håper fortsatt å være til god hjelp for alle våre medlemmer/grunneiere.

Stein Verpe
leder

ÅRSBERETNING 2008 FOR HOL VESTRE GRUNNEIGARLAG

STYRET FOR ÅR 2008 HAR VÆRT:

Leder:              Stein Verpe

Nestleder:       Tor Martin Øyo
Kasserer:         Olav Arne Brattåker

Sekretær:        Torleiv Ødegård

Styremedlem:  Gudmund Tollerud
Styremedlem:  Kjell Rygg

 

 

Styret for Hol Vestre Grunneigarlag legger for året 2008 fram denne årsberetning til godkjenning.

Årsmøte er berammet til tirsdag 9. juni 2009 kl.1900 på Bardøla Høyfjellshotell. Og bekjentgjort gjennom brev, sendt alle medlemmene med fastsatt frist for årsmøte. Det er holdt 1 styremøte og behandlet 7 saker i året som har gått. I tillegg har styret hatt kontakt på e-post når dette har vært nødvendig.

 

2008

Torleiv har deltatt i 1 møte med Hol kommune vedrørende revidering av sti- og løypeplan. Styret har utarbeidet ny bestandsplan for storvilt og leder har deltatt i møter med viltnemnda. Videre har leder lyst ut småviltjakta for 3 nye år samt vært i møter/befaringer med interesserte leietagere.

Hol kommune har i vinter utarbeidet digitalt kart for hele jaktvaldet og vi er nå i dialog med kommunen for å arealberegne hver enkelt eiendom innen valdet digitalt. Så snart dette er gjort vil vi utbetale jaktleie for perioden 2006-2008.


STORVILTJAKT

Bestandsplan perioden 2006-2008 er nå avsluttet. For perioden var kvoten for valdet satt til 60 elg og 12 hjort. Av disse ble det felt 56 elg og 5 hjort. Dette resultat må vi si oss meget godt fornøyd med. Det gav 7052 kg kjøtt, noe som igjen gav laget kr.423.120,- inkl. mva i inntekter for 3-års perioden.

Det kan nevnes at forrige periode gav 56 elg og 4 hjort, altså ser vi her en liten økning i antall felte hjort mens elgen er uendret.

Utviklingen for elg-/hjortestammen innen området følges nøye, og en ny bestandsplan for perioden 2009-2011 er sendt viltnemnda i Hol kommune til godkjenning. Her foreslår vi å holde kvoten for elg uendret mens hjortekvoten økes til 18 dyr.

 

SMÅVILTJAKT

Dette var siste året i nåværende leieperiode på 3 år.

2008 har på nytt vært et relativt middelmådig jaktår når det gjelder småvilt. Det er i år felt 1 rådyr, 5 harer, 1 orrfugl, 1 røy, 13 ryper, 2 rugde, 1 ravn og 1 røyskatt.

Rådyrkvoten var for 3-års perioden på 78 dyr. Av disse er det bare felt 4 rådyr, noe som må sies å være beskjedent.

Leietagere har vært, som bekjentgjort på vår hjemmeside og i fjorårets årsberetning, Geilo Jeger og Fiskeforening på de to vestre feltene, mens det østre er leid av Ove Øen. Dette har gitt Hol Vestre Grunneigarlag kr 160.800,- inkl. mva i leieinntekter. Noe vi kanskje må si oss fornøyd med, da ingen av feltene kan sies å være spesielt godt egnet for annet enn harejakt. Forrige periode gav til sammenligning kr. 113.100,- inkl. mva i leieinntekter.

 

OPPSUMMERING

2008 har vært et relativt rolig år for grunneigarlaget.

Sti- og løypeplan for Hol kommune er revidert og vi går inn i en ny 3-års periode både når det gjelder storvilt- og småviltjakt.

Styret går med dette inn i et nytt år med optimisme og pågangsmot, og vi håper fortsatt å være til god hjelp for alle våre medlemmer/grunneiere.

Stein Verpe
leder

ÅRSBERETNING 2007 FOR HOL VESTRE GRUNNEIGARLAG

STYRET FOR ÅR 2007 HAR VÆRT:

Leder:             Stein Verpe

Nestleder:      Tor Martin Øyo

Kasserer:        Olav Arne Brattåker

Sekretær:       Torleiv Ødegård

Styremedlem: Gudmund Tollerud

Styremedlem: Kjell Rygg

 

 

Styret for Hol Vestre Grunneigarlag legger for året 2007 fram denne årsberetning til godkjenning.

Årsmøte er berammet til onsdag 28. mai 2008 kl.1900 på Bardøla Høyfjellshotell. Og bekjentgjort gjennom brev, sendt alle medlemmene med fastsatt frist for årsmøte.

 

2007

2007 har vært et relativt rolig år for grunneigarlaget. Sti- og løypeplan for Hol kommune har vært en lang prosess, men fant endelig sin løsning i løpet av høsten. Saken tilspisset seg i november 2007 da kommunen truet med bruk av §35 i friluftsloven. Dette for å sikre bruk av snøscooter/tråkkemaskin til å preparere traseene også der grunneier var skeptisk til motorisert ferdsel. For å unngå at forslag om bruk av §35 ble lagt frem for kommunestyre samlet representanter seg fra alle grunneigarlagene i kommunen til et hastemøte. I dette møte ble det forfattet et brev angående sak 129/07 der vi var sterkt kritisk til forsøk på bruk av §35, og om bruk av denne kunne forsvares rent juridisk. Samtidig som vi påpekte at dette kunne føre til et stort tilbakeskritt i samarbeidet mellom grunneiere og Hol kommune.

Om kommunen tok hensyn til brevet eller besinnet seg av andre grunner er usikkert, men §35 ble ikke foreslått brukt og det gode samarbeidet kunne fortsette. Brevet kan leses i sin helhet på www.hvgl.no 

 

STORVILTJAKT

Høsten 2007 ble hele kvoten på 20 elg for valdet felt, men dessverre ingen hjort. Vi har fortsatt en svært god bestand av elg og selv om det ikke ble felt hjort høsten 2007, mener vi bestemt at bestanden av hjort er voksende. Av kvoten på 20 elg har grunneigarlaget fellingsrett på 16 elg

pr år.

Det gjenstår bare 1 år av gjeldende driftsplan og med de gode fellingstallene vi har hatt de 2 siste år, vil denne perioden kunne gi gode inntekter til grunneierne.

 

SMÅVILTJAKT

Våre 2 leietagere av småviltjakt kan melde om varierende småviltbestand denne høsten.

Bestanden av rådyr og skogsfugl er liten mens bestanden av hare ser ut til å være god.

Av innrapportering fordeler fangsten seg som følger:

3 lirype, 6 hare, 1 orrfugl, 1 tiur (4,8 kg), 4 ravn og 2 rådyr.

 

OPPSUMMERING

Som tidligere nevnt har 2007 vært et relativt rolig år.

Sti- og løypeplan for Hol kommune ble sluttført og avtale med berørte grunneiere inngått.

Noe som for oss markerte slutten på en tidkrevende prosess, der vi håper resultatet ble akseptabelt for våre medlemmer/grunneiere.

Styret går med dette inn i et nytt år med optimisme og pågangsmot, og vi håper fortsatt å være til god hjelp for alle våre medlemmer/grunneiere.

 

Stein Verpe

leder

 

ÅRSMELDING 2006 FOR HOL VESTRE GRUNNEIGARLAG

STYRET FOR ÅR 2006 HAR VÆRT:
Formann:       Stein Verpe
Nestformann: Tor Martin Øyo
Kasserer:       Olav Arne Brattåker
Sekretær:      Torleiv Ødegård
Styremedlem: Gudmund Tollerud
Styremedlem: Kjell Rygg

Styret for Hol Vestre Grunneigarlag legger for året 2006 fram denne årsmelding til godkjenning. Årsmøte er berammet til onsdag 23.mai 2007 kl.1900 på Bardøla Høyfjellshotell. Og bekjentgjort gjennom brev, sendt alle medlemmene med fastsatt frist for årsmøte. Det er holdt 4 styremøter og behandlet 9 saker i året som har gått.

2006
2006 har vært et relativt aktivt år for grunneigarlaget. Spesielt har kommunedelplan for stier og løyper vært en tidkrevende prosess, der HVGL har vært representert ved Torleiv Ødegård. Han har trofast møtt på alle kommunale møter og etter vår mening gjort en god jobb. Kommunedelplan for stier og løyper 2007-2011 ligger nå ute til 2.gangs offentlig ettersyn. Planforslag med plankart, tekstdel og vedlegg er lagt ut på kommunehuset i Hol, servicetorget på Geilo, turistinformasjonen på Geilo, bibliotekene, butikken i Dagali og butikken på Ustaoset, samt på kommunens hjemmeside, www.hol.kommune.no, i tidsrommet 24.april - 25.mai 2007.
Torleiv vil i tillegg orientere om kommunedelplan for stier og løyper på årsmøte i sak 7.

Når det gjelder jakt ble alle kontrakter både for storvilt- og småviltjakt fornyet for en ny 3-års periode sommeren 2006. Utbetaling av jaktleie til grunneierne for perioden 2003-2005 ble også foretatt.

STORVILTJAKT
Vi har nå fått godkjent en ny bestandsplan for perioden 2006-2008. Kvoten for denne perioden ble på 60 elg og 12 hjort. Dette er samme antall elg, men en dobling av hjortekvoten i forhold til perioden 2003-2005.
Høsten 2006 ble det felt 19 av 20 elg og 2 av 4 hjort, noe som må sies å være bra og som gav laget gode inntekter.

SMÅVILTJAKT
Dette var også første året i en ny 3-års periode for småviltjakta. Alle tre felt var i sommer utlyst i Hallingdølen, samt på vår nettside. Vi fikk inn tilbud på alle tre, men med noe forskjellig interesse. GJFF viderefører sin avtale på Tuftebrua terrenget og på Kikut terrenget for henholdsvis kr 6.600,- og kr 20.000,- pr år. Det østre terrenget viste seg også i år å være det mest etterspurte og ente tilslutt på kr 27.000,- pr år.
Her ble Ove Øen vår nye leietager. Sammenlignet med forrige 3-års periode er dette opp fra kr 37.700,- til kr 53.600,- pr år.
2006 ble ett middels godt jaktår for våre leietagere der det totalt ble felt: 1 rådyr, 3 harer, 1 orrfugl, 1 røy, 10 ryper og 3 ravn.

OPPSUMMERING
Som tidligere nevnt har 2006 vært et aktivt år, der kommunedelplan for stier og løyper 2007-2011 har tatt mye av tiden.
Denne planen er inne i sin sluttfase og vi både håper og tror på et resultat våre medlemmer/grunneiere kan slutte seg opp om. Styret går med dette inn i et nytt år med optimisme og pågangsmot, og håper vi kan være til god hjelp for alle våre medlemmer/grunneiere.

Stein Verpe
formann

ÅRSMELDING 2005 FOR HOL VESTRE GRUNNEIGARLAG

STYRET FOR ÅR 2005 HAR VÆRT:
Formann:       Stein Verpe
Nestformann: Tor Martin Øyo
Kasserer:       Olav Arne Brattåker
Styremedlem: Gudmund Tollerud
Styremedlem: Kjell Rygg
Styremedlem: Torleiv Ødegård

Styret for Hol Vestre Grunneigarlag legger for året 2005 fram denne årsmelding til godkjenning.
Årsmøte er berammet til 7. mars 2006 kl.1900 på Jon`s kro Tuftelia. Og bekjentgjort gjennom brev, sendt alle medlemmene med fastsatt frist for årsmøte. Det er holdt 1 styremøte og behandlet 7 saker i året som har gått.

INFORMASJON
Denne oppgaven mener styret nå fungerer bra. All informasjon om laget og det vi jobber med, det være seg styremøter, årsmøter, jakt, verneplan for Hallingskarvet, etc. legges kontinuerlig ut på våre nettsider.
Adressen vår er: www.home.no/hol-vgl, besøk oss og bruk oss!

Ellers har året 2005 vært et rolig år da arbeidet med verneplan for Hallingskarvet på det nærmeste er avsluttet, samt at all jakt var inne i sitt siste år for denne 3-års perioden.

VERNEPLAN FOR HALLINGSKARVET
Hva har skjedd i 2005?
Planen er i løpet av 2005 avsluttet og ligger nå på høring i de ulike departement. Utkastet som nå ligger på høring er et forslag styret mener er et akseptabelt forslag for alle berørte parter.

STORVILTJAKT
Bestandplanperioden 2003-2005 er nå avsluttet. For perioden var kvoten satt til 60 elg og 6 hjort, av disse ble det felt 56 elg samt 4 hjort. Dette er et resultat vi må si oss meget godt fornøyd med.
Dette gav 7573 kg kjøtt, noe som igjen gav laget kr.318.066,- inkl. mva i inntekt for 3-årsperioden.
Det kan nevnes at forrige periode gav 52 elg men ingen hjort, altså ser vi her en økning i antall felte dyr.
Utviklingen for elgstammen innen området følges nøye, og en ny bestandplan vil jobbes frem i løpet av forsommeren 2006.

SMÅVILTJAKT
Dette var siste året i nåværende leieperiode på 3 år.
2005 har på nytt vært et relativt godt jaktår når det gjelder småvilt med unntak av rådyr. Det er i år felt 2 rådyr, 9 harer, 3 orrhaner, 1 orrhøne, 16 ryper og 1 rugde.
Rådyr kvoten var for 3-års perioden på hele 84 dyr. Av disse er det bare felt 3 rådyr, noe som må sies å være beskjedent.
Leietagerne er som bekjentgjort på vår hjemmeside og i fjorårets årsmelding, Geilo Jeger og Fiskeforening på de to vestre feltene, mens det østre er leid ut til Arvid Moe med flere. Dette har gitt Hol Vestre Grunneigarlag kr 113.100,- inkl. mva i leieinntekter for 3-års perioden. Noe vi kanskje må si oss fornøyd med, da ingen av feltene kan sies å være spesielt godt egnet for annet enn harejakt.

OPPSUMMERING
Utover det å organisere jaktutleie har året 2005 vært et relativt rolig år for HVGL`s styre. 2006 vil her bli noe mer utfordrende da det skal utarbeides ny bestandplan for storvilt, samt at storvilt-/småviltjakt må lyses ut for nye 3 år. Styret går inn i et nytt år med optimisme og pågangsmot, og håper vi kan være til god hjelp for alle våre medlemmer/grunneiere.

Stein Verpe
formann


ÅRSMELDING 2004 FOR HOL VESTRE GRUNNEIGARLAG

STYRET FOR ÅR 2004 HAR VÆRT:
Formann:       Stein Verpe
Nestformann: Tor Martin Øyo
Sekretær:      Harry Larsen
Styremedlem: Gudmund Tollerud
Styremedlem: Kjell Rygg
Styremedlem: Ole-Andreas Tryti Fossgard

Styret for Hol Vestre Grunneigarlag legger for året 2004 fram denne årsmelding til godkjenning.
Årsmøte er berammet til 8. mars 2005 kl.1930 på Jon`s kro Tuftelia. Og bekjentgjort gjennom brev, sendt alle medlemmene med fastsatt frist for årsmøte. Det er holdt 2 styremøter og behandlet 10 saker i året som har gått.

INFORMASJON
Vår målsetting de siste 2-3 årene har vært å kunne gi lagets medlemmer god og oppdatert informasjon om hva styret til enhver tid jobber med.
Denne oppgaven mener styret nå fungerer bra. All informasjon om laget og det vi jobber med, det være seg styremøter, årsmøter, jakt, verneplan for Hallingskarvet, etc. legges kontinuerlig ut på våre nettsider.
Adressen vår er: www.home.no/hol-vgl, besøk oss og bruk oss!

VERNEPLAN FOR HALLINGSKARVET
Hva har skjedd siste året?
5. 02. 2004. Møte der alle konsekvensutredningene var ferdig og ble lagt fram.
9. 03. 2004. Møte om avgrensing av verneplan. To alternativer ble lagt fram av fylkesmannen.
4. 05. 2004. Møte der Olav Nord-Varhaug fra Direktoratet for naturforvaltning orienterte vedrørende opprettelse av nasjonalpark og svarte på spørsmål.
27. 05. 2004. Møte der fylkesmannen la fram begrensninger for en nasjonalpark.
Fylkesmannen la fram et forslag over nasjonalpark med landskapsvernområde.
Her var han ikke villig til å fjerne landskapsvernområde mot å øke nasjonalparken.
4. 02. 2005. Møte der høringsuttalelsene ble gjennomgått. Dette var et avslutningsmøte for kontaktutvalget. Det videre arbeidet med verneplan er utarbeidelse av forskrifter, og en forvaltningsplan, som legges ut på høring i juni – juli. Verneplan er planlagt lagt fram for Stortinget på slutten av året.
Gudmund Tollerud medlem i kontaktutvalget.

STORVILTJAKT
Vi er nå midt i driftsplan for perioden 2003-2005. Kvoten for denne perioden er lik foregående med 60 elg og 6 hjort. Høsten 2004 ble det felt 16 elg samt 2 hjort. Det ble altså felt færre elg enn i 2003 men til gjengjeld full kvote på hjort. Dette gav laget kr 96.558,- inkl. mva i inntekt på årets storviltjakt.

SMÅVILTJAKT
2004 har på nytt vært et godt jaktår når det gjelder småvilt med unntak av rådyr. Det er i år dessverre ikke felt ett eneste rådyr av en kvote på 28 dyr.
Vi er nå også midt i leieperioden for småviltfeltene da disse følger driftsplan perioden for storviltjakta.
Leietagerne her er som bekjentgjort på vår hjemmeside og i fjorårets årsmelding, Geilo Jeger og Fiskeforening på de to vestre feltene, mens det østre er leid ut til Arvid Moe med flere. Dette gir Hol Vestre Grunneigarlag kr 37.700,- inkl. mva pr år i leieinntekter. Noe vi kanskje må si oss fornøyd med, da ingen av feltene kan sies å være spesielt godt egnet for annet enn hare- og storfugljakt.

OPPSUMMERING
Utover det å organisere jaktutleie samt deltagelse i møter angående verneplan for Hallingskarvet har året 2004 vært et relativt rolig år for HVGL`s styre. Styret går inn i et nytt år med optimisme og pågangsmot, og håper vi kan være til god hjelp for alle våre medlemmer/grunneiere.

Stein Verpe
formann

ÅRSMELDING 2003 FOR HOL VESTRE GRUNNEIGARLAG

STYRET FOR ÅR 2003 HAR VÆRT:
Formann:       Stein Verpe
Nestformann: Tor Martin Øyo
Sekretær:       Harry Larsen
Styremedlem: Gudmund Tollerud
Styremedlem: Kjell Rygg
Styremedlem: Ole-Andreas Tryti Fossgard

Styret for Hol Vestre Grunneigarlag legger for året 2003 fram denne årsmelding til godkjenning.
Årsmøte er berammet til 16. mars år 2004 kl.1930 på Bakkegaard Appartement, og bekjentgjort gjennom brev sendt alle medlemmene med fastsatt frist for årsmøte. Det er holdt 2 styremøter og behandlet 11 saker i året som har gått.

INFORMASJON
Vår målsetting har vært å kunne gi medlemmene løpende oppdatert informasjon om laget.
Denne oppgaven mener styret nå fungerer bra. All informasjon om laget og det vi jobber med, det være seg styremøter, årsmøter, verneplan for Hallingskarvet, etc. legges kontinuerlig ut på nettsidene våre.
Adressen vår er: www.home.no/hol-vgl, besøk oss!

VERNEPLAN FOR HALLINGSKARVET
Det er for året 2003 avholdt tre møter i kontaktutvalget for Hallingskarvet, ett innformasjonsmøte på Fjellvang, og to dager med befaring.
Planen har i løpet av 2003 gått fra innhenting av innformasjon og utredninger, til det på høsten og forvinteren begynner å bli en mer konkret plan.
Planarbeidet blir styrt av Fylkesmannen ved miljøvernavdelingen, kontaktutvalget for verneplan for Hallingskarvet der Hol Vestre Grunneigarlag er representert, er som navnet sier kun et kontaktledd til Fylkesmannen.
Kontaktutvalget får alle papirer og utredninger i forbindelse med verneplanen, og kan i den forbindelse komme med innspill og uttalelser.
Engasjementet fra berørte grunneiere i Hol Vestre Grunneigarlag kunne ha vært bedre,
Hol Østre Grunneigarlag viser en langt større interesse.
Fylkesmannen har egen hjemmeside for verneplanen der alle papirer og kart er lagt ut.
Adressen er: http://www.fylkesmannen.no/hallingskarvet.
Planen er nå i en avgjørende fase og derfor er alle innspill viktige nå.
Representant for Hol Vestre Grunneigarlag har for 2003 vært Gudmund Tollerud

STORVILTJAKT.
Vi er nå inne i en ny driftsplan for perioden 2003-2005. Kvoten for denne perioden er lik foregående med 60 elg og 6 hjort. Høsten 2003 fylte alle jaktlagene årets kvote, og det ble felt 20 elg men dessverre ingen hjort. 100% felling av elg har vi ikke hatt på mange år, noe som skulle tilsi en svært god bestand. Dette gav laget kr 107478,- i inntekt, noe som må sies å være meget bra.

SMÅVILTJAKT.
2003 har igjen vært et godt jaktår når det gjelder småvilt. Jegerne melder om et godt år, der de har felt godt med småvilt deriblant ett rådyr.
Dette var også første året i en ny tre års periode for småviltjakta. Alle tre felt var i sommer utlyst i Hallingdølen og på vår nettside. Vi fikk inn tilbud på alle tre, men med noe forskjellig interesse. GJJF viderefører sin avtale på Tuftebru-terrenget og på Kikut-terrenget for henholdsvis kr 6600,- og kr 12000,- pr år. Tuftebru-terrenget er utvidet og strekker seg nå fra Natteranden til Rennedalen. Det østre terrenget viste seg å være det mest etterspurte og ente tilslutt på kr 19100,- pr år. Dette vil gi oss kr 37700,- pr år for småviltjakta, noe vi må si oss godt fornøyd med.

Stein Verpe
formann

ÅRSMELDING 2002 FOR HOL VESTRE GRUNNEIGARLAG.

STYRET FOR ÅR 2002 HAR VÆRT:
Formann:       Stein Verpe
Nestformann:  Tor Martin Øyo
Kasserer:       Ole-Andreas Tryti Fossgard
Sekretær:       Harry Larsen
Styremedlem: Gudmund Tollerud
Styremedlem: Kjell Rygg

Styret for Hol Vestre Grunneigarlag legger for året 2002 fram denne årsmelding til godkjenning.
Årsmøte er berammet til 11. mars år 2003 kl.1930 på Bakkegaard Appartement, og bekjentgjort ved annonse i Hallingdølen 25.02.03 med fastsatt frist for årsmøte. Det er holdt 2 styremøter og behandlet 13 saker i året som har gått.

INFORMASJON
Vår målsetting for 2002 var å kunne gi medlemmene løpende oppdatert informasjon om laget.
Vi er nå kommet godt i gang med denne jobben og har pr i dag egen hjemmeside med adresse:
www.home.no/hol-vgl. Her kan medlemmene finne informasjon om laget, litt historie, vedtekter, siste årsmelding, litt om jakt og referat fra siste styremøte/årsmøte. Vi har allerede mottatt positive tilbakemeldinger på sidene, men det må presiseres at skal sidene fungere må de hele tiden oppdateres og være under utvikling.

VERNEPLAN FOR HALLINGSKARVET.
Et område på vel 500 km2 med Hallingskarvet som sentrum vurderes vernet som nasjonalpark. Det meste av arealet ligger i Hol kommune, men noe strekker seg også inn i Hordaland og Sogn og Fjordane fylker.
Planarbeidet hadde oppstart i begynnelsen av 2002 og har en fremdriftsplan som forutsetter et vedtak om vern i 2005 eller 2006.
Det er i løpet av året avholdt tre møter og et åpent folkemøte i forbindelse med planarbeidet. Hol Vestre Grunneigarlag har sendt inn en uttale i forbindelse med oppstart av planarbeidet, etter oppfordring om å komme med innspill i forbindelse med vern av Hallingskarvet og området rundt. Hol Vestre Grunneigarlag har hatt representant i planprosessen så langt, og sitter nå i ei styringsgruppe som skal være med under utarbeiding av forslag til verneplan. Det som nå foregår er konsekvensutredinger og utarbeiding av forslag til verneplan.
Det er fra grunneierhold blitt vist lite engasjement, de som er mest engasjert er de som driver turistnæring og turistorganisasjoner.
Vi som representerer Grunneigarlaget vil tolke dette som at det i liten grad er kontroversielt å få et vern av Hallingskarvet.

STORVILTJAKT.
Driftsplanperioden 2000-2002 er nå avsluttet. For perioden var kvoten satt til 60 elg og 6 hjort, av disse ble det felt 52 elg men ingen hjort. Dette er et resultat vi må si oss fornøyd med.
Utviklingen for elgstammen innen området følges nøye, og en ny driftsplan vil jobbes frem i løpet av forsommeren.

SMÅVILTJAKT.
2002 har vært et godt jaktår når det gjelder småvilt. Jegerne melder om et godt år, over middels, der de har felt godt med småvilt deriblant tre rådyr.
Det er ikke meldt om konflikter ved årets jakt, men tjuvtrening av hund er et problem det er vanskelig å hanskes med. Spesielt gjelder dette området rundt Kikut.
Dette var siste året i nåværende leieperiode på tre år. I den forbindelse har leietakerne ytret ønske om å få utlysing av jakt tidligere på året. Halne Sameige lyser ut neste års jakt på høsten, kanskje er dette en bedre løsning der leietakerne kan forholde seg til en avgjørelse på et tidligere tidspunkt. Styret vil i fremtiden se på denne muligheten.

Stein Verpe
Formann