Årsberetninger

  Hol Vestre Grunneigarlag

Årsberetninger/Regnskap

 

ÅRSBERETNING 2018 FOR HOL VESTRE GRUNNEIGARLAG.

 

 

STYRET FOR ÅR 2018 HAR VÆRT:

                                                                 Leder:                Stein Verpe

                                                                 Nestleder:          Tor Martin Øyo

                                                                 Kasserer:           Solveig R. Endrestøl

                                                                 Sekretær:          Torleiv Ødegård

                                                                 Styremedlem:    Gudmund Tollerud

                                                                 Styremedlem:    Kjell Rygg

 

 

Styret for Hol Vestre Grunneigarlag legger for året 2018 fram denne årsberetning til godkjenning.

Årsmøte er berammet til tirsdag 18. juni 2019 kl.1900 på Bardøla Høyfjellshotell. Og bekjentgjort gjennom Hallingdølen innen fastsatt frist for årsmøte.

 

2018

2018 har vært et relativt rolig år, der styret har hatt 2 styremøter, i tillegg har styret kommunisert via epost etter behov.

Leder har også deltatt i diverse møter, bla. i regi av Hol kommune.

                                               

STORVILTJAKT

Sommeren 2018 fikk grunneigarlaget godkjent ny bestandsplan for perioden 2018-2020. Kvoten for denne perioden ble 39 elg og 18 hjort, dvs en betydelig nedgang i antall elg, men uendret antall hjort i forhold til forrige periode. Da var kvoten 54 elg og 18 hjort. Høsten 2018 ble det felt 8 av 13 elg, og 1 av 6 hjort. Dette er dessverre noe svakere fellingsprosent enn vi hadde håpet på. Siden de lokale jaktlagene har hatt problem med å utnytte jaktkvoten på hjort, vedtok styret i 2018 og legge ut en «hjortepakke» for salg gjennom Inatur høsten 2018. Dette gav laget kr. 7.031,- inkl.mva i ekstra inntekter.

Fra høsten 2019 er bestandsplan tilsidesatt av myndighetene pga CWD, som ble oppdaget i Nordfjella i 2016. Myndighetene har i den forbindelse gjort vedtak om at hjorteviltbestandene skal halveres, utifra estimert bestand pr 2016, i nærliggende kommuner i løpet av 2 år. Dette vil føre til at grunneigarlagets fellingskvote på elg og hjort, blir vesentlig større enn godkjent bestandsplan tilsa de kommende

2 årene.

 

SMÅVILTJAKT

2018 var også første året i ny 3-års periode for småviltjakta, da eksisterende leiekontrakter gikk ut i 2017. Årlige leieinntekter de siste 3 årene har vært kr. 65.000,- inkl.mva. Her så styret en mulighet for å øke inntektene, og fra høsten 2018 valgte styret å annonsere småviltjakta gjennom Inatur. De første 14 dagene kunne potensielle leietagere leie jaktterrengene eksklusivt, deretter solgte vi dagskort.

Resultat: Leieinntektene økte fra kr. 65.000,- inkl.mva. pr. år, til kr. 150.381 inkl.mva. i 2018.

Vår erfaring med utleie gjennom Inatur er utelukkende positiv. Slik vi har valgt å legge opp tilbudet, får bla. lokal ungdom gode muligheter for å kjøpe rimelige dagskort.

Belastningen på småviltbestanden ble heller ikke vesentlig endret, da fellingsresultatene viser omtrent samme antall felte småvilt som tidligere.

 

 

OPPSUMMERING

2018 har igjen vært et år med relativt få saker utover det å administrere utleie av småvilt- og storviltjakt, men så er også utleie av jakt grunneigarlagets beste og viktigste inntektskilde.

Skulle det være andre saker medlemmene ønsker at styret bør engasjere seg i, gi oss tilbakemelding.

 

 

Stein Verpe

Leder

ÅRSBERETNING 2017 FOR HOL VESTRE GRUNNEIGARLAG.

 

STYRET FOR ÅR 2017 HAR VÆRT:

                                                       Leder:      Stein Verpe

                                                       Nestleder:Tor Martin Øyo

                                                       Kasserer: Solveig R. Endrestøl

                                                       Sekretær:Torleiv Ødegård

                                                       Styremedlem: Gudmund Tollerud

                                                       Styremedlem: Kjell Rygg

 

 

Styret for Hol Vestre Grunneigarlag legger for året 2017 fram denne årsberetning til godkjenning.

Årsmøte er berammet til tirsdag 19. juni 2018 kl.1900 på Bardøla Høyfjellshotell. Og bekjentgjort gjennom brev,

sendt alle medlemmene innen fastsatt frist for årsmøte.

 

2017

2016 ble dessverre året der skrantesjuke (CWD), ble oppdaget på hjortevilt i Norge.

Høsten 2017 ble det derfor bestemt at alle jaktlag/jegere blant annet i Hol kommune skulle pålegges å gjennomføre

prøvetakning av alle voksne rådyr, hjort og elg, som ble felt i løpet av jaktsesongen. Dette ble gjort for å kartlegge

utbredelsen av CWD og vil bli videreført i 2018, målsettingen er å kunne friskemelde hjorteviltbestanden.

Bortsett fra distribusjon av materiell til prøvetakning for cwd under høstens jakt, har 2017 vært et relativt rolig år,

der styret har kommunisert via epost etter behov. Leder har også deltatt i diverse møter, blant annet i Hol Fjelloppsyn.

 

STORVILTJAKT

Høsten 2017 ble 13 av 18 elg og 3 av 6 hjort felt i valdet, som administreres av grunneigarlaget.

Bestandsplanperioden 2015-2017 er nå avsluttet, for denne perioden var kvoten satt til 54 elg og 18 hjort, av disse ble det felt 31 elg

og 4 hjort. Til sammenligning ble det i forrige 3-års periode felt 51 elg og 7 hjort. Vi ser med andre ord en relativt kraftig tilbakegang i antall felte storvilt, noe som indikerer en redusert bestand. Dette er da også hensyntatt i ny bestandsplan 2018-2020, som nå er inne

hos Hol viltnemnd til godkjenning.

 

SMÅVILTJAKT

2017 var siste året i kontraktsperioden 2015-2017 med våre leietakere.

Våre leietagere av småviltjakt for perioden, GJFF og Arvid Moe m/flere, kan i avslutningsåret melde om middels bestand av småvilt,

der fellingsresultat 2017 fordeler seg på følgende arter/antall:

3 rådyr, 3 tiur, 7 orrhaner, 1 orrhøne, 9 ryper, 16 harer, 1 rugde og 3 rev.

Småviltjakta har for perioden gitt Hol Vestre Grunneigarlag kr 195.000,- inkl. mva i leieinntekter, til sammenligning gav forrige 3-års periode kr. 184.800,- inkl. mva i leieinntekter.

 

OPPSUMMERING

2017 har igjen vært et år med relativt få saker utover det å administrere utleie av småvilt- og storviltjakt, men så er utleie av jakt vår beste og viktigste inntektskilde.

Leieinntekter fra små- og storviltjakt for perioden 2015-2017 vil bli utbetalt etter årsmøte, her blir det en reduksjon i utbetaling for storviltjakta ift forrige periode pga redusert avskyting. Utbetaling for storviltjakta blir kr 3 pr daa, mens utbetaling for småviltjakta blir

kr 4 pr daa. Når det gjelder lagets økonomi, vises det til vedlagt årsregnskap/årsresultat.

Skulle det være andre saker medlemmene ønsker at styret bør engasjere seg i, gi oss tilbakemelding.

 

 

Stein Verpe

Leder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSBERETNING 2016 FOR HOL VESTRE GRUNNEIGARLAG.

 

STYRET FOR ÅR 2016 HAR VÆRT:

                                                                 Leder:       Stein Verpe

                                                                 Nestleder:Tor Martin Øyo

                                                                 Kasserer: Olav Arne Brattåker

                                                                 Sekretær:Torleiv Ødegård

                                                                 Styremedlem: Gudmund Tollerud

                                                                 Styremedlem:Kjell Rygg

 

 

Styret for Hol Vestre Grunneigarlag legger for året 2016 fram denne årsberetning til godkjenning.

Årsmøte er berammet til onsdag 28. juni 2017 kl.1900 på Bardøla Høyfjellshotell. Og bekjentgjort gjennom brev, sendt alle medlemmene innen fastsatt frist for årsmøte.

 

 

2016

2016 ble dessverre året der skrantesjuke (CWD), ble oppdaget på hjortevilt for første gang i Norge.

Dette er en svært alvorlig og smittsom sykdom, som kan få store konsekvenser for vårt hjortevilt og fremtidig bestandsforvaltning. Foreløpig er sykdommen bare oppdaget på 3 villrein i Nordfjella og på 2 elg i Selburegionen. Det kommende året vil det derfor gjennomføres utstrakt prøvetaking for å kartlegge utbredelsen, samtidig som det iverksettes massive tiltak for å forebygge videre spredning i berørte og omkringliggende områder/kommuner.

 

Bortsett fra oppdagelsen av CWD, har 2016 vært et relativt rolig år, der styret har kommunisert via epost etter behov. Leder, samt 1 styremedlem har deltatt i diverse møter, blant annet med Hol Fjelloppsyn, der HVGL innehar ledervervet.

 

 

STORVILTJAKT

Vi er har nå bare 1 år igjen av bestandsplanperioden 2015-2017. Høsten 2015 oppnådde jaktlagene bare 55% felling av elgkvoten, (10 av 18 elg felt) og ingen felte hjort.  Dessverre fortsatte denne trenden inn i 2016, der lagene bare oppnådde 44% felling av elgkvoten, (8 av 18 elg felt) og 1felt hjort (16%). Utviklingen for elg-/hjortestammen innen området følges nøye og høsten 2017 vil forhåpentligvis gi oss et mer konkret svar på utviklingen, siden vi nå har hatt 2 år med store avvik i fellingsresultatene ift fastsatt kvote.

 

 

SMÅVILTJAKT

Våre 2 leietagere av småviltjakt, GJFF og Arvid Moe m/flere, kan melde om middels bestand av småvilt. Samtidig meldes det om svært mye predatorer i enkelte områder. Av innrapporteringen fordeler fangstene seg som følger: 5 rådyr, 3 tiur, 4 orrhaner, 9 ryper, 5 hare, 1 rev, 1 kråke, 1 rugde og 8 mink.

 

Selv om bestanden av småvilt varierer har vi stabile og seriøse leietagere, noe som gir rettighetshaverne stabile inntekter på utleie av terrengene, årlig gir dette kr. 65.000,- inkl. mva for perioden 2015-2017.

 

 

OPPSUMMERING

2016 har igjen vært et år med relativt få saker utover det å administrere utleie av småvilt- og storviltjakt, men så er også utleie av jakt vår beste og viktigste inntektskilde.

Når det gjelder lagets økonomi, vises det til vedlagt årsregnskap/årsresultat.

Skulle det være andre saker medlemmene ønsker at styret bør engasjere seg i, gi oss tilbakemelding.

 

 

Stein Verpe

Leder

 

 

 

ÅRSBERETNING 2015 FOR HOL VESTRE GRUNNEIGARLAG.

 

STYRET FOR ÅR 2015 HAR VÆRT:

                                                           Leder:     Stein Verpe

                                                         Nestleder:Tor Martin Øyo

                                                         Kasserer: Olav Arne Brattåker

                                                         Sekretær:Torleiv Ødegård

                                                         Styremedlem: Gudmund Tollerud

                                                         Styremedlem:Kjell Rygg

 

Styret for Hol Vestre Grunneigarlag legger for året 2015 fram denne årsberetning til godkjenning.

Årsmøte er berammet til tirsdag 21. juni 2016 kl.1900 på Bardøla Høyfjellshotell. Og bekjentgjort gjennom brev, sendt alle medlemmene innen fastsatt frist for årsmøte.

 

 

2015

Hol kommune har, sammen med Ål kommune, igangsatt en prosess hvor de har invitert lag, organisasjoner og privatpersoner til å komme med innspill ifb med revisjon av konsesjonsvilkårene for Uste/Nes-utbyggingen. I den forbindelse har HVGL deltatt i det innledende arbeidet.

Sommeren 2015 ble også alle jaktkontrakter fornyet for 3 nye år.

Utover det har leder deltatt i diverse møter, blant annet med styret i Hol Fjelloppsyn der HVGL innehar ledervervet.

 

 

STORVILTJAKT

Sommeren 2015 fikk vi godkjent ny bestandsplan for perioden 2015-2017. Kvoten for denne perioden ble satt til 54 elg og 18 hjort, dvs en liten nedgang i antall elg men uendret antall hjort. Høsten 2015 ble det felt 10 av 18 elg, men dessverre ingen hjort. Dette er dessverre en noe svakere fellingsprosent enn vi hadde håpet på, om dette indikerer redusert bestand eller andre tilfeldige svingninger er noe vi må vurdere i et litt lengre tidsperspektiv.

 

 

SMÅVILTJAKT

Dette var også første året i ny 3-års periode for småviltjakta. Eksisterende leiekontrakter gikk ut våren 2015, men siden begge våre leietakere ønsket å fortsette nye 3 år, og aksepterte indeksjustering av leiesummen, ble nye kontrakter signert med samme leietakere.

 

GJFF viderefører sin avtale på Tuftebrua terrenget og Kikut terrenget for henholdsvis kr 7.000,- og kr 21.000,- pr år,

og Arvid Moe m/flere viderefører sin avtale på det østre terrenget for kr. 37.000,- pr. år.

Fellingsresultat 2015: 4 rådyr, 4 harer, 2 tiur, 5 orrfugl, 2 ryper, 1 rev, 1 rugde og 1 kråke.

 

 

OPPSUMMERING

2015 har vært et år der hovedfokus har vært å utarbeide ny bestandsplan for storvilt samt utlyse

storvilt-/småviltjakta for kommende 3-års periode.

Når det gjelder lagets økonomi, vises det til vedlagt årsregnskap/årsresultat.

Skulle det være andre saker medlemmene ønsker at styret bør engasjere seg i, gi oss tilbakemelding.

 

 

Stein Verpe

Leder

 

 

 

ÅRSBERETNING 2014 FOR HOL VESTRE GRUNNEIGARLAG.

 

STYRET FOR ÅR 2014 HAR VÆRT:

                                                         Leder:           Stein Verpe

                                                         Nestleder:      Tor Martin Øyo

                                                         Kasserer:        Olav Arne Brattåker

                                                         Sekretær:       Torleiv Ødegård

                                                         Styremedlem: Gudmund Tollerud

                                                         Styremedlem:  Kjell Rygg

 

Styret for Hol Vestre Grunneigarlag legger for året 2014 fram denne årsberetning til godkjenning.

Årsmøte er berammet til torsdag 25. juni 2015 kl.1900 på Bardøla Høyfjellshotell. Og bekjentgjort gjennom brev, sendt alle medlemmene innen fastsatt frist for årsmøte.

 

2014

2014 har vært et relativt rolig år, der styret har kommunisert via e-post etter behov.

Utover det har leder deltatt i diverse møter, blant annet med Hol Fjelloppsyn.

 

STORVILTJAKT

Høsten 2014 ble 19 av 20 elg og 4 av 6 hjort felt i valdet som administreres av grunneigarlaget.

Bestandsplanperioden 2012-2014 er nå avsluttet. For 3 års perioden var kvoten for valdet satt til 60 elg og 18 hjort, av disse ble det felt 51 elg og 7 hjort. Til sammenligning ble det i forrige periode felt 45 elg og 10 hjort. Vi ser med andre ord en liten tilbakegang i antall felte hjort mens antall felte elg øker.

Utviklingen for elg-/hjortestammen innen valdet følges nøye, og ny bestandsplan for perioden 2015-2017 er utarbeidet og sendt viltnemda i Hol kommune for godkjenning.

 

SMÅVILTJAKT

2014 var siste året i nåværende 3-års periode.

Avslutningsåret ble igjen et relativt middelmådig jaktår når det gjelder småvilt, blant annet ble det bare felt 1 rådyr.

Fellingsresultat 2014: 1 rådyr, 8 harer, 1 tiur, 6 orrfugl, 5 ryper, 1 røy, 1 rugde.

Leietagere har vært, som bekjentgjort på vår hjemmeside, Geilo Jeger og Fiskeforening i de to vestre feltene, og Arvid Moe med flere i det østre feltet. Disse har begge gitt signaler om at de ønsker å forlenge kontraktene for 3 nye år. Småviltjakta har gitt Hol Vestre Grunneigarlag

kr 184.800,- inkl. mva i leieinntekter inneværende 3-års periode, til sammenligning gav forrige periode kr. 175.800,- inkl. mva i leieinntekter.

 

OPPSUMMERING

2014 har vært et år med relativt få saker utover det å administrere utleie av småvilt- og storviltjakt, men så er også utleie av jakt vår beste og viktigste inntektskilde. Når det gjelder lagets økonomi, se vedlagt årsregnskap/årsresultat.

Skulle det være andre saker medlemmene ønsker at styret bør engasjere seg i, gi oss tilbakemelding.

 

Stein Verpe

Leder

 

 

 

ÅRSBERETNING 2013 FOR HOL VESTRE GRUNNEIGARLAG.

 

STYRET FOR ÅR 2013 HAR VÆRT:

                                                         Leder:                      Stein Verpe

                                                        Nestleder:                Tor Martin Øyo

                                                        Kasserer:                  Olav Arne Brattåker

                                                        Sekretær:                 Torleiv Ødegård

                                                        Styremedlem:            Gudmund Tollerud

                                                        Styremedlem:            Kjell Rygg

 

Styret for Hol Vestre Grunneigarlag legger for året 2013 fram denne årsberetning til godkjenning.

Årsmøte er berammet til torsdag 12. juni 2014 kl.1900 på Bardøla Høyfjellshotell.

Og bekjentgjort gjennom brev, sendt alle medlemmene innen fastsatt frist for årsmøte.

 

2013

2013 har vært et relativt rolig år, der styret har kommunisert via e-post ved behov.

Utover det har leder vært i enkelte møter, blant annet med Hol Fjelloppsyn.

 

STORVILTJAKT

Vi er nå halvveis i bestandsplan for perioden 2012-2014. Høsten 2012 hadde vi overraskende lav felling av elg, bare 60% av kvoten ble felt, hjort hadde omlag normal felling, 33% av kvoten.  Desto mer gledelig er det da at vi høsten 2013 fikk 100% felling av elg-kvoten, (20 dyr), hjort gav 16% felling av kvoten, (1 dyr). Utviklingen for elg-/hjortestammen innen området følges nøye og høsten 2014 vil forhåpentligvis gi oss en indikasjon på utviklingen, siden vi nå har hatt 2 år med store avvik i fellingsprosenten.

 

SMÅVILTJAKT

Våre 2 leietagere av småviltjakt kan melde om middels bestand av småvilt. Samtidig meldes det om svært mye predatorer i enkelte områder. Av innrapporteringen fordeler fangstene seg som følger:

3 tiur, 1 røy, 2 orrhane, 4 lirype, 6 hare og 1 rådyr.

Selv om bestanden av småvilt varierer har vi stabile og seriøse leietagere, noe som gir rettighetshaverne stabile inntekter på utleie av terrengene, årlig gir dette kr. 61.600,- inkl.mva.

 

OPPSUMMERING

2013 har vært et år med relativt få saker utover det å administrere bortleie av

jaktrettigheter.Så langt har også 2014 startet rolig, men allerede tidlig i 2015 vil styret starte sitt arbeid med ny bestandsplan for storvilt og nye jaktkontrakter for småvilt.

Skulle det være andre saker medlemmene ønsker at styret bør engasjere seg i, gi oss tilbakemelding.

 

Stein Verpe

Leder

 

 

ÅRSBERETNING 2012 FOR HOL VESTRE GRUNNEIGARLAG

 

STYRET FOR 2012 HAR VÆRT:

Leder:               Stein Verpe

Nestleder:         Tor Martin Øyo

Kasserer:           Olav Arne Brattåker

Sekretær:          Torleiv Ødegård

Styremedlem:    Gudmund Tollerud

Styremedlem:    Kjell Rygg

 

Styret for Hol Vestre Grunneigarlag legger for året 2012 fram denne årsberetning til godkjenning. Årsmøte er berammet til tirsdag 18. juni 2013 kl.1900 på Bardøla Høyfjellshotell. Og bekjentgjort gjennom brev, sendt alle medlemmene innen fastsatt frist for årsmøte.

 

2012

2012 har vært et relativt rolig år der styret har kommunisert via e-post etter behov. Utover det har leder vært i enkelte møter, blant annet med Hol fjelloppsyn.

 

SAMVIRKEFORETAK

Vi har fått melding fra brønnøysundregistrene om at HVGL høyst sannsynlig er å anse som et samvirkeforetak, jf samvirkeloven § 163. Dette medfører at vi på årsmøte må vedta å omgjøre HVGL til samvirkeforetak med de vedtekter som lovpålagt medfølger en slik organisasjonsform.

 

STORVILTJAKT

Vi fikk våren 2012 godkjent ny bestandsplan for perioden 2012-2014. Kvoten for denne perioden ble 60 elg og 18 hjort, samme kvote som i forrige bestandsplanperiode. Høsten 2012 ble det felt 12 av 20 elg og

2 av 6 hjort, noe som er en lavere fellingsprosent enn tidligere år. Om dette indikerer  redusert bestand eller andre tilfeldige svingninger er noe vi kanskje får svar på til høsten jakt.

 

SMÅVILTJAKT

Dette var også første året i ny 3-års periode for småviltjakta. Alle tre felt var våren 2012 utlyst i Hallingdølen, samt på vår nettside. Vi fikk inn tilbud på alle tre, men med noe forskjellig interesse. GJFF viderefører sin avtale på Tuftebrua terrenget og Kikut terrenget for henholdsvis kr 6.600,-

og kr 20.000,- pr år. Det østre terrenget viste seg også i år å være det mest attraktive og ente tilslutt på

kr 35.000,- pr år. Her fikk Arvid Moe m/flere fortsette nye 3 år.

Sammenlignet med forrige 3-års periode er dette opp fra kr 58.600,- til kr 61.600,- pr år.

Våre 2 leietagere av småviltjakt kan melde om varierende bestand høsten 2012, der det totalt ble felt: 5 rådyr, 1 orrhane, 1 rype, 6 harer og 3 rev.

 

OPPSUMMERING

2012 har vært et år med relativt få saker utover det å administrere bortleie av jaktrettigheter. Hovedfokus har vært å utarbeide ny bestandsplan for storvilt samt utlyse storvilt-/småviltjakta for kommende 3-års periode.

Skulle det være andre saker medlemmene ønsker at styret bør engasjere seg i, gi oss beskjed.

 

Stein Verpe

leder

 

 

ÅRSBERETNING 2011 FOR HOL VESTRE GRUNNEIGARLAG

 

STYRET FOR 2011 HAR VÆRT:

Leder:                Stein Verpe

Nestleder:          Tor Martin Øyo

Kasserer:           Olav Arne Brattåker

Sekretær:          Torleiv Ødegård

Styremedlem:    Gudmund Tollerud

Styremedlem:    Kjell Rygg

 

Styret for Hol Vestre Grunneigarlag legger for året 2011 fram denne årsberetning til godkjenning. Årsmøte er berammet til torsdag 14. juni 2012 kl.1900 på Bardøla Høyfjellshotell. Og bekjentgjort gjennom brev, sendt alle medlemmene innen fastsatt frist for årsmøte.

 

2011

2011 har vært et relativt rolig år der styret har kommunisert via e-post etter behov. Utover det har leder vært i enkelte møter, blant annet med viltnemnda og utmarkstekniker i Hol kommune.

 

STORVILTJAKT

Høsten 2011 ble 12 av 13 elg og 4 av 6 hjort skutt i valdet som administreres av grunneigarlaget. Bestandsplan perioden 2009-2011 er nå avsluttet. For perioden var kvoten for valdet satt til 60 elg, senere endret til 53 elg og 18 hjort. Valdet er delt opp i 3 jaktfelt der 2 av feltene disponeres av grunneigarlaget. I disse 2 feltene ble det felt 36 elg og 10 hjort. Dette er et resultat må vi si oss fornøyd med. Det gav 6045 kg kjøtt, noe som igjen gav laget kr. 362.700,- inkl. mva i inntekter for 3-års perioden.

Det kan nevnes at forrige periode gav 46 elg og 5 hjort.

Vi ser med andre ord en dobling i antall felte hjort mens antall elg er tilbake med 10 dyr. Utviklingen for elg-/hjortestammen innen området følges nøye, og ny bestandsplan for perioden 2012-2014 er utarbeidet og sendt viltnemnda i Hol kommune for godkjenning.

Vårt forslag er å holde kvoten for elg og hjort uendret i neste 3-års periode.

 

SMÅVILTJAKT

2011 var siste året i nåværende leieperiode på 3 år.

Avslutningsåret ble igjen et relativt middelmådig jaktår når det gjelder småvilt.

Det ble felt 3 rådyr, 6 harer, 3 orrfugl, 3 rype, 1 rugde og 1 kråke.

Rådyrkvoten for 3-års perioden var på 78 dyr. Av disse ble det felt 8 rådyr, noe som er en dobling fra forrige periode, men fortsatt er fellingsprosenten lav. Leietagere har vært, som bekjentgjort på vår hjemmeside, Geilo Jeger og Fiskeforening i de to vestre feltene, og Arvid Moe med flere i det østre feltet. Dette har gitt Hol Vestre Grunneigarlag kr 175.800,- inkl. mva i leieinntekter for 3-års perioden. Noe vi kanskje må si oss fornøyd med, da ingen av feltene kan sies å være spesielt godt egnet for annet enn harejakt. Forrige periode gav til sammenligning kr. 160.800,- inkl. mva i leieinntekter.

 

OPPSUMMERING

2011 har vært et år med få aktuelle saker.

Når det gjelder starten på 2012 har styret utarbeidet ny bestandsplan for storvilt samt utlyst storvilt- og småviltjakta for neste 3-års periode. I tillegg har representasjon i rådgivende utvalg for Hallingskarvet nasjonalpark vært drøftet med Holet og Moen grunneigarlag, her ble Øystein Grøgard valgt.

Vi har også i samråd med Holet og Moen grunneigarlag sendt innspill til regionalplan for Nordfjella.

 

Stein Verpe

leder

 

 

ÅRSBERETNING 2010 FOR HOL VESTRE GRUNNEIGARLAG

 

STYRET FOR 2010 HAR VÆRT:

Leder:             Stein Verpe

Nestleder:       Tor Martin Øyo

Kasserer:         Olav Arne Brattåker

Sekretær:        Torleiv Ødegård

Styremedlem:   Gudmund Tollerud

Styremedlem:   Kjell Rygg

 

Styret for Hol Vestre Grunneigarlag legger for året 2011 fram denne årsberetning til godkjenning. Årsmøte er berammet til onsdag 15. juni 2011 kl. 1900 på Bardøla Høyfjellshotel. Og bekjentgjort gjennom brev , sendt alle medlemmene med fastsatt frist for årsmøte.

 

2010

2010 har vært et relativt rolig år der styret har kommunisert via e-post ved behov. Utover det har leder vært i noen møter, blant annet med utmarkstekniker i Hol kommune. Gjeldene grunneieravtaler vedrørende sti- og løypeplan utgår 1. juli, men her vil vi i samarbeid med utmarkstekniker komme med forslag til nye justerte avtaler.

Først i 2012 skal Hol kommune vurdere onm selve sti- og løypeplan skal revideres/rulleres straks eller på et senere tidspunkt.

 

STORVILTJAKT

Høsten 2010 ble bare 15 av en kvote på 20 elg felt i valdet. av hjort ble 3 av 6 dyr felt. Det kan derfor se ut som vi nå har passert "toppen" når det gjelder størrelsen på elgbestanden. Det kan i den forbindelse nevnes at Skurdalen/Dagali, som opprinnelig hadde en kvote på 110 dyr for høsten 2011, nå har bestemt seg for en kvote på kun 49 dyr.

Det gjenstår nå bare 1 år av gjeldende bestandsplan (2009-2011), men med den utviklingen vi nå ser vil muligens neste bestandsplan gi mindre kvoter på elg og derav lavere inntekter. Dette er ingen stor overraskelse, da målsettingen over flere år har vært å redusere en altfor stor elgbestand til et bærekraftig nivå.

Våren 2010 deltok våre jaktlag i en felles satsing på hjorteregistrering, der vi registrerte beitene hjort tidlig morgen og kveld. Dette ble gjort samtidig i hele kommunen for å kartlegge bestanden så godt som mulig. Når det gjelder hjortebestanden så er den sannsynligvis fortsatt voksende, noe som kan gi større kvoter i fremtiden.

 

SMÅVILTJAKT

Våre 2 leietagere av småviltjakt kan melde om liten til middels småviltbestand denne høsten. Samtidig meldes det om svært mye predatorer i våre områder. Av innrapporteringen fordeler fangstene seg som følger: 5 lirype, 9 hare, 1 orrfugl, 1 kråke og 2 rådyr.

Rådyrbetanden meldes å være middels men kun 2 felte dyr av en kvote på 26 dyr må sies å være veldig beskjedent.

 

OPPSUMMERING

2010 har vært et relativt rolig år med få aktuelle saker. Så langt har 2011 også startet rolig men allerede i 2012 vil styret starte sitt arbeid med ny bestandsplan for storvilt, nye jaktkontrakter for småvilt og eventuelt en rullering/revidering av sti- og løypeplan. Utover disse sakene er styret beredt til å bistå medlemmer/grunneiere ved behov.

 

Stein Verpe

leder

 

 

ÅRSBERETNING 2009 FOR HOL VESTRE GRUNNEIGARLAG

 

STYRET FOR ÅR 2009 HAR VÆRT:

Leder:             Stein Verpe

Nestleder:       Tor Martin Øyo

Kasserer:         Olav Arne Brattåker

Sekretær:        Torleiv Ødegård

Styremedlem:  Gudmund Tollerud

Styremedlem:  Kjell Rygg

 

Styret for Hol Vestre Grunneigarlag legger for året 2009 fram denne årsberetning til godkjenning.

Årsmøte er berammet til tirsdag 15. juni 2010 kl.1900 på Bardøla Høyfjellshotell. Og bekjentgjort gjennom brev, sendt alle medlemmene med fastsatt frist for årsmøte.

 

2009

Sti- og Løypeplan er politisk vedtatt, men det er allikevel grunn til å følge med. Nylig opplevde vi ved den pågående rulleringen av kommunedelplan for Geilo, at en løype vi i plannemnda tidligere hadde vurdert og avvist, ble foreslått tatt inn igjen. Dette medførte en del telefonisk møtevirksomhet med representanter fra de andre lagene i kommunen og resulterte i et brev til Kommuneplannemnda der vi uttrykte vår "overraskelse" over at KPU så lettvint kunne sette et seriøst nemndarbeid til side. Det ble også tatt kontakt med partiet Høgre, hvis representant var den som formulerte vedtaket i KPU. Om løypa blir tatt inn igjen, vet man pr. dato ikke. 

Når det gjelder jakt ble alle kontrakter både for storvilt- og småviltjakt fornyet for en ny 3-års periode sommeren 2009. Utbetaling av jaktleie til grunneierne for perioden 2006-2008 ble også foretatt.

 

STORVILTJAKT

Vi har fått godkjent ny bestandsplan for perioden 2009-2011. Kvoten for denne perioden ble på 60 elg og 18 hjort. Dette er samme antall elg, men en økning av hjortekvoten med 6 dyr i forhold til perioden 2006-2008. Elgbestanden i valdet er ganske stabil mens vi både forventer og ser en økning av hjortebestanden, derfor økt hjortekvote.  

Høsten 2009 ble det felt 18 av 20 elg og 3 av 6 hjort, noe som må sies å være bra og som gav laget gode inntekter.

 

SMÅVILTJAKT

Dette var også første året i en ny 3-års periode for småviltjakta. Alle tre felt var våren 2009 utlyst i Hallingdølen, samt på vår nettside. Vi fikk inn tilbud på alle tre, men med noe forskjellig interesse. GJFF viderefører sin avtale på Tuftebrua terrenget og på Kikut terrenget for henholdsvis kr 6.600,- og kr 20.000,- pr år. Det østre terrenget viste seg også i år å være det mest etterspurte og ente tilslutt på kr 32.000,- pr år. Her er Arvid Moe m/flere tilbake etter 3 års fravær. Sammenlignet med forrige 3-års periode er dette opp fra kr 53.600,- til kr 58.600,- pr år.

Våre 2 leietagere av småviltjakt kan melde om varierende bestand høsten 2009, der det totalt ble felt:

3 rådyr, 5 harer, 1 orrfugl, 18 ryper, 1 mink og 1 ravn

 

OPPSUMMERING

2009 har vært et relativt aktivt år der sti- og løypeplan skapte en del virksomhet,

i tillegg ble alle jaktkontrakter utlyst og fornyet for 3 nye år.

Styret går med dette inn i et nytt år, og vi håper fortsatt å være til god hjelp for alle våre medlemmer/grunneiere.

 

Stein Verpe

leder

 

 

ÅRSBERETNING 2008 FOR HOL VESTRE GRUNNEIGARLAG.

 

STYRET FOR ÅR 2008 HAR VÆRT:

Leder:       Stein Verpe

Nestleder:Tor Martin Øyo

Kasserer: Olav Arne Brattåker

Sekretær:Torleiv Ødegård

Styremedlem: Gudmund Tollerud

Styremedlem:Kjell Rygg

 

Styret for Hol Vestre Grunneigarlag legger for året 2008 fram denne årsberetning til godkjenning.

Årsmøte er berammet til tirsdag 9. juni 2009 kl.1900 på Bardøla Høyfjellshotell. Og bekjentgjort gjennom brev, sendt alle medlemmene med fastsatt frist for årsmøte. Det er holdt 1 styremøte og behandlet 7 saker i året som har gått. I tillegg har styret hatt kontakt på e-post når dette har vært nødvendig.

 

2008

Torleiv har deltatt i 1 møte med Hol kommune vedrørende revidering av sti- og løypeplan.

Styret har utarbeidet ny bestandsplan for storvilt og leder har deltatt i møter med viltnemnda.

Videre har leder lyst ut småviltjakta for 3 nye år samt vært i møter/befaringer med interesserte leietagere.

Hol kommune har i vinter utarbeidet digitalt kart for hele jaktvaldet og vi er nå i dialog med

kommunen for å arealberegne hver enkelt eiendom innen valdet digitalt.

Så snart dette er gjort vil vi utbetale jaktleie for perioden 2006-2008.

 

STORVILTJAKT

Bestandsplan perioden 2006-2008 er nå avsluttet. For perioden var kvoten for valdet satt til 60 elg og 12 hjort. Av disse ble det felt 56 elg og 5 hjort. Dette resultat må vi si oss meget godt fornøyd med. Det gav 7052 kg kjøtt, noe som igjen gav laget kr.423.120,- inkl. mva i inntekter for 3-års perioden.

Det kan nevnes at forrige periode gav 56 elg og 4 hjort, altså ser vi her en liten økning i antall felte hjort mens elgen er uendret.

Utviklingen for elg-/hjortestammen innen området følges nøye, og en ny bestandsplan for perioden 2009-2011er sendt viltnemnda i Hol kommune til godkjenning. Her foreslår vi å holde kvoten for elg uendret mens hjortekvoten økes til 18 dyr.

 

SMÅVILTJAKT

Dette var siste året i nåværende leieperiode på 3 år.

2008 har på nytt vært et relativt middelmådig jaktår når det gjelder småvilt.

Det er i år felt 1 rådyr, 5 harer, 1 orrfugl, 1 røy, 13 ryper, 2 rugde, 1 ravn og 1 røyskatt.

Rådyrkvoten var for 3-års perioden på 78 dyr. Av disse er det bare felt 4 rådyr, noe som må sies å

være beskjedent.

Leietagere har vært, som bekjentgjort på vår hjemmeside og i fjorårets årsberetning, Geilo Jeger og Fiskeforening på de to vestre feltene, mens det østre er leid av Ove Øen. Dette har gitt Hol Vestre Grunneigarlag kr 160.800,- inkl. mva i leieinntekter. Noe vi kanskje må si oss fornøyd med, da ingen av feltene kan sies å være spesielt godt egnet for annet enn harejakt. Forrige periode gav til sammenligning kr. 113.100,- inkl. mva i leieinntekter.

 

OPPSUMMERING

2008 vært et relativt rolig år for grunneigarlaget.

Sti- og løypeplan for Hol kommune er revidert og vi går inn i en ny 3-års periode både når det gjelder storvilt- og småviltjakt.

Styret går med dette inn i et nytt år med optimisme og pågangsmot, og vi håper fortsatt å være til god hjelp for alle våre medlemmer/grunneiere.

 

Stein Verpe

leder

 

 

ÅRSBERETNING 2007 FOR HOL VESTRE GRUNNEIGARLAG.

 

STYRET FOR ÅR 2007 HAR VÆRT:

Leder:       Stein Verpe

Nestleder:Tor Martin Øyo

Kasserer: Olav Arne Brattåker

Sekretær:Torleiv Ødegård

Styremedlem: Gudmund Tollerud

Styremedlem:Kjell Rygg

 

Styret for Hol Vestre Grunneigarlag legger for året 2007 fram denne årsberetning til godkjenning.

Årsmøte er berammet til onsdag 28. mai 2008 kl.1900 på Bardøla Høyfjellshotell. Og bekjentgjort gjennom brev, sendt alle medlemmene med fastsatt frist for årsmøte.

 

2007

2007 har vært et relativt rolig år for grunneigarlaget. Sti- og løypeplan for Hol kommune har vært en lang prosess, men fant endelig sin løsning i løpet av høsten. Saken tilspisset seg i november 2007 da kommunen truet med bruk av §35 i friluftsloven. Dette for å sikre bruk av snøscooter/tråkkemaskin til å preparere traseene også der grunneier var skeptisk til motorisert ferdsel. For å unngå at forslag om bruk av §35 ble lagt frem for kommunestyre samlet representanter seg fra alle grunneigarlagene i kommunen til et hastemøte. I dette møte ble det forfattet et brev angående sak 129/07 der vi var sterkt kritisk til forsøk på bruk av §35, og om bruk av denne kunne forsvares rent juridisk. Samtidig som vi påpekte at dette kunne føre til et stort tilbakeskritt i samarbeidet mellom grunneiere og Hol kommune.

Om kommunen tok hensyn til brevet eller besinnet seg av andre grunner er usikkert, men §35 ble ikke foreslått brukt og det gode samarbeidet kunne fortsette. Brevet kan leses i sin helhet på www.hvgl.no 

 

STORVILTJAKT

Høsten 2007 ble hele kvoten på 20 elg for valdet felt, men dessverre ingen hjort. Vi har fortsatt en svært god bestand av elg og selv om det ikke ble felt hjort høsten 2007, mener vi bestemt at bestanden av hjort er voksende. Av kvoten på 20 elg har grunneigarlaget fellingsrett på 16 elg pr år.

Det gjenstår bare 1 år av gjeldende driftsplan og med de gode fellingstallene vi har hatt de 2 siste år, vil denne perioden kunne gi gode inntekter til grunneierne.

 

SMÅVILTJAKT

Våre 2 leietagere av småviltjakt kan melde om varierende småviltbestand denne høsten.

Bestanden av rådyr og skogsfugl er liten mens bestanden av hare ser ut til å være god.

Av innrapportering fordeler fangsten seg som følger:

3 lirype, 6 hare, 1 orrfugl, 1 tiur (4,8 kg), 4 ravn og 2 rådyr.

 

OPPSUMMERING

Som tidligere nevnt har 2007 vært et relativt rolig år.

Sti- og løypeplan for Hol kommune ble sluttført og avtale med berørte grunneiere inngått.

Noe som for oss markerte slutten på en tidkrevende prosess, der vi håper resultatet ble akseptabelt for våre medlemmer/grunneiere.

Styret går med dette inn i et nytt år med optimisme og pågangsmot, og vi håper fortsatt å være til god hjelp for alle våre medlemmer/grunneiere.

 

Stein Verpe

leder

 

 

ÅRSMELDING 2006 FOR HOL VESTRE GRUNNEIGARLAG.

 

STYRET FOR ÅR 2006 HAR VÆRT:

Formann:       Stein Verpe

Nestformann:Tor Martin Øyo

Kasserer: Olav Arne Brattåker

Sekretær:Torleiv Ødegård

Styremedlem: Gudmund Tollerud

Styremedlem:Kjell Rygg

 

Styret for Hol Vestre Grunneigarlag legger for året 2006 fram denne årsmelding til godkjenning.

Årsmøte er berammet til onsdag 23.mai 2007 kl.1900 på Bardøla Høyfjellshotell. Og bekjentgjort gjennom brev, sendt alle medlemmene med fastsatt frist for årsmøte. Det er holdt 4 styremøter og behandlet 9 saker i året som har gått.

 

2006

2006 har vært et relativt aktivt år for grunneigarlaget. Spesielt har kommunedelplan for stier og løyper vært en tidkrevende prosess, der HVGL har vært representert ved Torleiv Ødegård. Han har trofast møtt på alle kommunale møter og etter vår mening gjort en god jobb. Kommunedelplan for stier og løyper 2007-2011 ligger nå ute til 2.gangs offentlig ettersyn. Planforslag med plankart, tekstdel og vedlegg er lagt ut på kommunehuset i Hol, servicetorget på Geilo, turistinformasjonen på Geilo, bibliotekene, butikken i Dagali og butikken på Ustaoset, samt på kommunens hjemmeside www.hol.kommune.no, i tidsrommet 24.april – 25.mai 2007.

Torleiv vil i tillegg orientere om kommunedelplan for stier og løyper på årsmøte i sak 7.

 

Når det gjelder jakt ble alle kontrakter både for storvilt- og småviltjakt fornyet for en ny 3-års periode sommeren 2006. Utbetaling av jaktleie til grunneierne for perioden 2003-2005 ble også foretatt.

 

STORVILTJAKT

Vi har nå fått godkjent en ny bestandsplan for perioden 2006-2008. Kvoten for denne perioden ble på 60 elg og 12 hjort. Dette er samme antall elg, men en dobling av hjortekvoten i forhold til perioden 2003-2005.

Høsten 2006 ble det felt 19 av 20 elg og 2 av 4 hjort, noe som må sies å være bra og som gav laget gode inntekter.

 

SMÅVILTJAKT

Dette var også første året i en ny 3-års periode for småviltjakta. Alle tre felt var i sommer utlyst i Hallingdølen, samt på vår nettside. Vi fikk inn tilbud på alle tre, men med noe forskjellig interesse. GJFF viderefører sin avtale på Tuftebrua terrenget og på Kikut terrenget for henholdsvis kr 6.600,-

og kr 20.000,- pr år. Det østre terrenget viste seg også i år å være det mest etterspurte og ente tilslutt på kr 27.000,- pr år.

Her ble Ove Øen vår nye leietager.

Sammenlignet med forrige 3-års periode er dette opp fra kr 37.700,- til kr 53.600,- pr år.

2006 ble ett middels godt jaktår for våre leietagere der det totalt ble felt: 1 rådyr, 3 harer, 1 orrfugl, 1 røy, 10 ryper og 3 ravn.

 

OPPSUMMERING

Som tidligere nevnt har 2006 vært et aktivt år, der kommunedelplan for stier og løyper 2007-2011

har tatt mye av tiden. Denne planen er inne i sin sluttfase og vi både håper og tror på et resultat våre medlemmer/grunneiere kan slutte seg opp om.

Styret går med dette inn i et nytt år med optimisme og pågangsmot, og håper vi kan være til god hjelp for alle våre medlemmer/grunneiere.

 

Stein Verpe

leder

 

ÅRSMELDING 2005 FOR HOL VESTRE GRUNNEIGARLAG.

 

STYRET FOR ÅR 2005 HAR VÆRT:

Formann:        Stein Verpe

Nestformann:  Tor Martin Øyo

Kasserer: Olav Arne Brattåker

Styremedlem:  Gudmund Tollerud

Styremedlem:  Kjell Rygg

Styremedlem: Torleiv Ødegård

 

Styret for Hol Vestre Grunneigarlag legger for året 2005 fram denne årsmelding til godkjenning.

Årsmøte er berammet til 7. mars 2006 kl.1900 på Jon`s kro Tuftelia. Og bekjentgjort gjennom brev, sendt alle medlemmene med fastsatt frist for årsmøte. Det er holdt 1 styremøte og behandlet 7 saker i året som har gått.

 

INFORMASJON

Denne oppgaven mener styret nå fungerer bra. All informasjon om laget og det vi jobber med, det være seg styremøter, årsmøter, jakt, verneplan for Hallingskarvet, etc. legges kontinuerlig ut på våre nettsider.

Adressen vår er: www.home.no/hol-vgl, besøk oss og bruk oss!

 

Ellers har året 2005 vært et rolig år da arbeidet med verneplan for Hallingskarvet på det nærmeste er avsluttet, samt at all jakt var inne i sitt siste år for denne 3-års perioden.

 

VERNEPLAN FOR HALLINGSKARVET

Hva har skjedd i 2005?

Planen er i løpet av 2005 avsluttet og ligger nå på høring i de ulike departement.

Utkastet som nå ligger på høring er et forslag styret mener er et akseptabelt forslag for alle berørte parter.

 

STORVILTJAKT

Bestandplanperioden 2003-2005 er nå avsluttet. For perioden var kvoten satt til 60 elg og 6 hjort, av disse ble det felt 56 elg samt 4 hjort. Dette er et resultat vi må si oss meget godt fornøyd med.

Dette gav 7573 kg kjøtt, noe som igjen gav laget kr.318.066,- inkl. mva i inntekt for 3-årsperioden.

Det kan nevnes at forrige periode gav 52 elg men ingen hjort, altså ser vi her en økning i antall felte dyr.

Utviklingen for elgstammen innen området følges nøye, og en ny bestandplan vil jobbes frem i løpet av forsommeren 2006.

 

SMÅVILTJAKT

Dette var siste året i nåværende leieperiode på 3 år.

2005 har på nytt vært et relativt godt jaktår når det gjelder småvilt med unntak av rådyr. Det er i år felt 2 rådyr, 9 harer, 3 orrhaner, 1 orrhøne, 16 ryper og 1 rugde.

Rådyr kvoten var for 3-års perioden på hele 84 dyr. Av disse er det bare felt 3 rådyr, noe som må sies å være beskjedent.

Leietagerne er som bekjentgjort på vår hjemmeside og i fjorårets årsmelding, Geilo Jeger og Fiskeforening på de to vestre feltene, mens det østre er leid ut til Arvid Moe med flere. Dette har gitt  Hol Vestre Grunneigarlag kr 113.100,- inkl. mva i leieinntekter for 3-års perioden. Noe vi kanskje må si oss fornøyd med, da ingen av feltene kan sies å være spesielt godt egnet for annet enn harejakt.

 

OPPSUMMERING

Utover det å organisere jaktutleie har året 2005 vært et relativt rolig år for HVGL`s styre. 2006 vil her bli noe mer utfordrende da det skal utarbeides ny bestandplan for storvilt, samt at storvilt-/småviltjakt må lyses ut for nye 3 år. Styret går inn i et nytt år med optimisme og pågangsmot, og håper vi kan være til god hjelp for alle våre medlemmer/grunneiere.

 

Stein Verpe

leder