Hol Vestre Grunneigarlag

 

 

 

 

 

 

Velkommen til oss!

Hol Vestre Grunneigarlag er en organisasjon bestående av grunneierne i vestre Hol. Du finner oss i den delen av Hol kommune der Geilo ligger. Vi strekker oss fra Ål kommune i øst, opp dalen gjennom Geilo til Hordaland grense i vest. I nord ruver majestetiske Hallingskarvet.

Gjennom våre sider kan du gjøre deg bedre kjent med vår virksomhet.
Her kan du også finne tilbud om leie av småviltjakt med jevne mellomrom.

Under linken "saker" vil du kunne se hva laget jobber med av mer
generelle ting.

 

 

 

HOL FJELLOPPSYN   -  ÅRSRAPPORT FOR 2011

Hol formannskap nedsatte våren -92 en nemnd som skulle se på organisering av

oppsynsarbeidet i kommunen. Dette arbeidet  resulterte i at alle lag, organisasjoner og foreninger med utmarksinteresser, ble innbudt til å delta i et økonomisk samarbeide innen utmarksoppsyn. Dette resulterte i oppstart av Hol fjelloppsyn som nå dermed er ferdig med sitt 18. oppsynsår.

I hht tidligere vedtak er det valgt et styre for oppsynet.

  

Styresammensetning 2011:

                  Stein Verpe, leder                             repr. for grunneierne                         

                  Stein Kåre Lerberg                            ”       ”        ”

                  Rolf Mykkeltvedt                              ”    jeger-/fiskerforeningene

                  Stig Sundfjord                                   ”    lensmannskontoret                               

                                              

Bidragsytere     

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Hol kommune

    x

   x

 

   x

  x

  x

 

x

x

x

x

Hol fjellstyre

    x

   x

   x

   x

  x

  x

x

x

x

x

x

Tuva sameige

    x    

   x

   x

   x

  x

  x

x

x

x

x

x

Dagali grunneierlag

    x   

   x

   x

   x

  x

  x

 

 

x

x

x

Dagali fiskeforening

    x   

   x

   x

   x

  x

  x

x

x

x

x

x

Sør-Skurdalen gr.ei.lag

    x 

   x

   x

   x

  x

  x

x

x

x

x

x

Gr.ei.lag villreinvald nf

    x  

   x

   x

   x

  x

  x

x

x

x

x

x

Hol Vestre gr.ei.lag

    x

  

   x

   x

  x

  x

x

x

x

x

x

Urevassbotn D/L

    x

   x

   x

   x

  x

  x

x

 

x

x

 

Hovet/Sudnd. gr.ei.lag

    x

   x

   x

   x

  x

  x

x

x

x

x

x

Holet /Moen gr.ei.lag

    x

   x

   x

   x

  x

  x

 

 

x

x

x

Østre Hol JFF

    x

   x

   x

   x

  x

  x

x

x

x

x

 

Geilo JFF

opsy

opsy

opsy

opsy

opsy

opsy

opsv

opsy

opsy

x

x

Haugastøl JFF

    x

   x

   x

  x

  x

  x

x

x

x

utgår

 

NordSkurdalen beitelag

    x

   x

   x

  x

  x

  x

x

x

x

x

x

Helga/Knut Sveinunggard

    x

   x

   x

  x

  x

  x

x

x

x

x

x

Tore Gard

    x

   x

   x

  x

  x

  x

(x)

x

x

x

x

Thor Furuholmen

    x

   x

   x

  x

  x

  x

x

x

x

x

x

Oslo Energi/E-co vannkr.

 

   x

   x

  x

  x

  x

x

x

x

x

x

fjellveien Nedrestøl-Tuva

    x

   x

   x

  x

  x

  x

x

x

x

x

x

Kåre Lieng

    x

   x

   x

  x

  x

  x

x

x

x

x

 

Ivar G. Slettemoen

    x

   x

   x

  x

  x

  x

x

x

x

x

x

Vesle-Budalen sameie

    x

   x

   x

  x

 

  x

x

x

x

x

x

Geilo småfelag sankelag

 

   x

   x

  x

  x

  x

x

x

*)

    

 

Hol østre sankelag

 

   x

   x

  x

  x

  x

x

x

*)

x

x

Ossjøveien (indre del)

 

   x

   x

  x

  x

  x

x

x

x

x

x

Øvre Havsdalen sameie

 

 

   x

  x

  x

  x

x

x

x

x

x

Morten Werring

 

 

 

 

 

  x

x

x

x

x

x

Jonas Ramm

 

 

 

 

 

  x

x

 

x

x

x

Anders Heyerdahl

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

Geiteryggen DNT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

samlet tilskudd, fom 2005 innkl. kr. 40.000 fra Hol k.

92.4

105.9

104.4

110.4

153.4

166.9

114.6

154.

050

169.

600

173.

358

157.

350

 

*)  Organisert under Hol Sankelag BA fom 2009. Tilskudd for 2009/2010 blir utbetalt i mars 2010.     

      Oppsynsaktiviteten på barmark har siden 1994 vært som følger:

 

                                           1994    4 engasjerte    496 t / 13,2 ukesverk

                                           1995    5                       774 t / 20,6                            

                                           1996    5                       946 t / 25,2                            

                                           1997    5                       874 t / 23,3                          

                                           1998    5                       767 t / 20,4

                                           1999    6                       994 t / 26,5

                                           2000    6                       998 t / 26,6

                                           2001    5                       802 t / 21,3

                                           2002    4                       641 t / 17

                                           2003    5                        791 t / 21

                                            2004    6                       923 t / 24,6          

                                            2005    5                       779 t / 20,7

                                            2006   4                        792 t / 21,1

                                            2007   4                        637 t / 17

                                            2008   4                       674 t / 18

                                            2009   4                       684 t / 18,2

                                            2010   4                       881 t / 23,5

                                            2011   4 *                    643 t / 17,2

 • En tjenestemann ble skadet og kom derfor ikke i tjeneste denne sesongen. Vikar med nødvendig begrenset politimyndighet var ikke å oppdrive. Oppsynstjenesten som kun har vært utført av tre personer, har derfor færre timeverk enn foregående år.

Motorferdseloppsyn vinter:                                               

Problemet med ulovlig kjøring med snøscooter synes å være beskjedent, og samtidig forholdsvis stabilt fra år til år. Ut fra de økonomiske forhold har det blitt utført noe oppsyn med hovedvekt på motorferdsel i utmark. Dette skjer i hovedsak gjennom felles aksjoner med politiet i Hallingdal. For 2011 har det kun vært kjørt 4 timer(dugnad),  i tillegg kommer 35 timer på ski med hovedvekt på bandtvangsbestemmelsene.  

Med bakgrunn i dette er det styrets ønske at det fortsatt skal brukes noen midler til motorferdseloppsyn gjennom 

Vintersesongen. Dette gjelder primært av hensyn til villrein.

 

motorferdsel

vinter

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

 

04

05

06

07

08

09

10

11

 

ant. timer

126

130

133

83

74

112

100

66

62

80

44

51

78

114

112

78

34

  4

 

ant. kontrollerte

9

93

95

54

62

83

49

35

25

25

20

23

37

55

45

10*

2

  -

 

ant. anmeldte

3

11

  -

2

1

2

6

3

4

  2

  -

 2

4

4

3

 -

-

  -

 

*) færre antall rapporterte kan ha sammenheng med at mange førere etter hvert er kjent av oppsynet og derfor

     ikke kontrolleres.

 

Administrasjon/oppsynsmannskap:                                                 

Det har vært behov for 1 styremøte i året som har gått.  

Kommunens utmarkstekniker har arbeidet med administrasjon og tilrettelegging. Det er kontakt med styreleder etter behov.

Kommunen har ansvar for avlønning og arbeidsgiveransvar.

Oppsynspersonellet har i år bestått av 3 (4) mann som var engasjert i fra 4 til 10 ukesverk:

Rolf Mykkeltvedt, Per Aksel Knudsen, Kjell Åge Norum,  (Runar Tufto/sjukmeldt).

  

Oppsynet på barmark startet i mai og pågikk ut september/oktober. Det ble i 2011 gått  6 ukesverk mindre enn forgående år.

I tillegg har medlemmer i Geilo JFF som foreningens bidrag gått oppsyn 31 t i Geilos nærområde. Sportsfiskere, småviltjegere og hundeeiere er kontrollert. Foreningen har forøvrig hatt 10 uker kontinuerlig vakt i Skjerja. 

Oppsynstjenesten har vært tilfeldig fordelt på hverdager/helger. Det er ikke satt opp oversikt over antall timer brukt i den enkelte bidragyters område. Fordeling på hovedarbeidsområder var som følger (ved noen anledninger har personellet byttet område):

 

R. Mykkeltvedt:  Odnakk-Budalen-Bukkehallin. Havsdalen-Prestholt-Ustaoset-

                          Haugastøleiendommen. Rallarveien. Geilo-Kikut-Verpestølen,

                          nord for Tuvaveien.                                                                                           348  t

P. A. Knudsen:  Høgåsen-Tuva sør for Tuvavei vest til Halne sameie (Halne/Lysthus

                         sameier er ikke med. H.vidda nasj.park, dekkes av SNO)

                         Skjertjern-Skurdalsåsen øst for Kikut. Skurdalsvassdraget.                      147  t                         

Runar Tufto:    Lågenvassdraget (Pålsbufj.-Seterdalen-Ossjøen)                                           

                        Holsåsen, Holsfjorden, Holselva                                                                            0  t                        

K. Å. Norum:   Hovsfjorden-Storåne-Sudndalsfjorden-Strandavatn-Urevasselva.                 

                        Hovsåsen-Stolsvatn-Flyane-Skorpa m/Skorpebu. 

                        Hivjuåne-Byrkjedalen- Folarskardet

                        m/Lordehytta-Raggst.dalen- Ynglesdalen-Urevassbotten.                           148  t  

                                                                                                                                                         643 timer 

 

Da  sekr./utm.tekn. har vært sykemeldt siden 1.10.2011, er årsrapporten ført i pennen av Per Aksel Knudsen.  

Dersom det er behov for nærmere opplysninger vedr. timer/ruter/merknader innen det enkelte arbeidsområde, kan dette fås v/ henvendelse til utmarkstekniker.

 

antall

kontrollerte:

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

  06

07

08

09

10

11

fiske

192

323

447

378

500

480

354

348

322

465

400

403

402

274

341

336

232

småviltjakt

100

  70

  40

  80

  84

  68

  45

  28

  64

  59

  74

  56

  59

  42

  31

  56

  33

storviltjakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  14

 

  11

    9

   -

   -

båndtvang

  99

  93

  37

  79

115

141

   71

  81

  91

106

  75

  77

 113

140

  67

109

  83

motorferdsel

barmark

 

 

    3

 

    2

   3

     1

   5

    -

   3

    2

   

 

    1

    1

   4

    2

generell

informasjon

 

 

 

 

 

257

330

294

346

385

484

 316

372

322

256

218

408

 

 

anmeldte:

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

 05

06

07

08

09

10

11

 

 

garnfiske

4

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

oterfiske

1

 

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

småviltjakt

3

 

1

 

4

 

 

 

 

3

 

 

 

5

 

2

 

 

 

 

båndtvang

2

 

2

 

2

3

5

2

1

1

8  *

10*

8

22

30

27

11

15

 

 

fiskeravgift

4

3

9

14

11

15

4

3

 

sportsfiske

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

11

10

4

3

2

1

2

 

 

fiskekort

9

9

9

13

5

4

6

9

6

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motorferdsel

barmark

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2**

 

 

1

1

 

 

 

 

forsøpling

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sum

23

12

21

30

22

24

16

15

8

4

 20

 23

19

23

34

32

12

17

 

 

*)  + 16 skriftlige advarsler for løs hund                            **) hvorav en er ATV og en er påhengsmotor

 

I tillegg kommer OPS  saker,  dvs. saker som kunne ført til anmeldelse hvis de hadde fått

utvikle seg.    Bandtvang:  24  Jakt: 1  Fiske: 18 

 

Hol fjelloppsyn har et godt samarbeide med Hol lensmannskontor. Generelt nivå for straffereaksjoner er: brudd på båndtvangsbestemmelser: kr. 4.000, ulovlig motorferdsel: kr.12.000 -15.000.

#  Forholdet med at antall rapporter/anmeldelser varierer fra år til år, beror mye på   

    tilfeldigheter, og spørsmålet om å være på rett plass til rett tid.

#  De forhold som oppdages, utgjør nødvendigvis bare en del av de faktiske forhold.                                          

#  Mange forhold av privatrettslig art ordnes på stedet uten videre rapport/anmeldelse.

    Ved noen anledninger der det oppdages brudd på privatrettslige forhold, f.eks. fiske uten   

    tillatelse, ønsker ikke grunneier å forfølge saken, og denne kommer da ikke inn i

    statistikken. Selv om saker ikke fører til anmeldelse, vil de være med på å rydde opp i   

    uønskede forhold, og forhåpentligvis medføre at folk endrer adferd.

 

Oppsynet er i tjeneste "uniformert" med egne klær med tøymerke Hol Fjelloppsyns logo samt egen T-shirt. Dette medfører at mange brukere av fjellet  henvender seg vedr. informasjon om regelverk, jakt- og fiskemuligheter m.m. Til sammen  408 personer fikk slik informasjon!

Oppsynspersonellet erfarer at publikum opplyser at de vet at oppsyn kan påtreffes. I mange områder er oppsynet faktisk både forventet og ønsket. Mange gir uttrykk for at de synes det er positivt med oppsynets arbeide og tilstedeværelse. Det samme gjelder de fleste grunneiere.

 

Forhold vedr. tilsyn med sau:

 

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

funnet død

2

1

 

3

2

2

5

5

1

 3

2

3

1

2

1

3

5

1*

reddet skårfeste

1

1

1

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

løsnet gjerde

 

 

3

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

1

 

reddet drukning

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meldt skada/syk

 

 

 

1

1

4

2

1

3

4

3

 

4

2

 

 

3

2

 

* I tillegg  kommer ett lam som måtte avlives da det var så alvorlig skadet at det ikke ville        

         overlevd,  og ryggvelt der sau har blitt hjulpet på beina og funnet i orden.

 

Det er meldt fra om påtruffet sau etter sanken. I alle forhold vedr. sau er eier varslet så raskt som mulig.

Mange hundeeiere er tilsnakket med bakgrunn i at hunden løper løs og ikke er under kontroll. De færreste av slike forhold resulterer i rapport/anmeldelse fordi det er vanskelig å bevise overtredelsen. Problemet med ulovlig trening av fuglehund gjelder etter hvert hele året, og dette sammen med løs hund uten kontroll synes å tilta for hvert år. Dette er problemer som det må brukes større ressurser på.

  

Den viktigste delen av oppsynstjenesten består av tilsyn, kontroll og veiledning.

 

Av oppgaver i 2011 kan nevnes:

 • fjerning av søppel etter sportsfiskere og turgåere langs stier, raste- og fiskeplasser
 • fjerning av gamle søppelsamlinger, meldt fra om gjerderester og ulovlig oppsatt gjerde
 • generelt tilsyn på Lordehytta i Folarskardet og Skorpebu på Skorpa
 • tømming av ørekyteruser for grunneier
 • satt opp båndtvangsplakater
 • sjekket/reparert skilt ved turveier, lagt klopper over myrområder/bekkefar
 • sørget for stengsel/skilting  med kjøring forbudt ved inngang lysløype
 • egen avtale om oppsyn for E-co vannkraft
 • behjelpelig med å sette opp gjerdestolper
 • kontroll av bomavgift på private fjellveier 

Etter avtale med fjellveiene Nedrestøl-Tuva og indre del av Seterdalsveien er kjøretøy kontrollert for betalt bomavgift. Totalt  360 biler er kontrollert. Det er sendt rapport for 9 biler uten betalt avgift. En rapport vedr. bilkjøring i rulleskiløype.

Det er nå gått organisert oppsyn siden 1994. Antall oppsynstimer i de forskjellige terreng varierer etter en vurdering av  behov for oppsyn med grunnlag i mange års erfaring.

  

Av erfaringer gjennom sesongen kan nevnes:

#   I tillegg til de som er kontrollert, kommer flere tilfeller der utøver av ulovlig  

    jakt/fiske/hundetrening er forsvunnet når oppsynet kommer frem, enten etter melding fra        

    grunneier evt. etter egen observasjon. Noen ganger er det dessverre ikke anledning til å   

    rykke ut ved henvendelse om ulovligheter.

#  Ved kontroll av småviltjakt/fiske på privat grunn, hevder ofte jeger/fisker at han leier/har 

    tillatelse fra grunneier uten å ha bevis for dette. En ville spart tid og unødig arbeide ved slik

    kontroll dersom grunneier hadde utstedt et ”bevis” som bekreftelse på leieforholdet til sin  

    jeger/fisker. Det er ønskelig at alle grunneierlag/sameier videreformidler dette.                                                                                                                                                                       

#  Mange sportsfiskeområder har for dårlig informasjon ute i terrenget. Dette  

    medfører at fiskerne ikke vet hvor de får tak i fiskekort, og dermed for lettvinthets skyld        

    fisker uten.

#  Jf kommunal fiskeforskrift skal fiskegarn i alle vann med flere fiskerettshavere være

    merket med eiers navn. Dette følges ikke opp av en del rettighetshavere, og det blir dermed

    vanskelig å påvise ulovlig fiske.

#  Det er stedvis forsøpling langs stier og på rasteplasser. Noen steder oppdages gamle

    søppeldynger og nedfalne gjerderester. Disse blir rapportert, og etter hvert fjernet.

#  De fleste oppsynet kommer i kontakt med, gir uttrykk for at de ser ordningen som positiv.

#  Det virker uheldig når oppsynet skriver rapport/anmeldelse for et privatrettslig forhold og

    grunneier deretter ikke ønsker å følge opp saken. Grunneiere som ikke ønsker oppsyn 

    oppfordres derfor til å melde ifra om dette. Ingen slike henvendelser er til nå mottatt.

 # Dersom grunneier ønsker å slippe å vurdere om en bekjent skal anmeldes eller ikke, kan det     

    være en løsning å signere en generell ”påtalefullmakt”. Anmeldelse vil da skje uten           

    innblanding av grunneier.Alle grunneierlag/sameier har fått særskilt skjema for dette, som  

   de er bedt om å videreformidle. 4 grunneiere og 2 sameier har signert slik fullmakt.

 

Det er styrets  mening at mange år med utmarksoppsyn har vist at behovet for dette er til stede, og at den preventive effekt ved at oppsynsordningen er innarbeidet i folks bevissthet i stadig sterkere grad synes å virke inn. Mange er etter hvert klar over muligheten for kontroll, og avholder seg fra ulovligheter. Det må også tas med verdien av all generell  informasjon som skjer i felten. 

 

 Oversikt over den økonomiske situasjon:

innestående konto pr. 01.01.11                                                  kr. 259.660                           

- refusjon Hol kommune for 2010                                                kr. 171.113

- gebyr                                                                                               kr           40       

beholdning  før tilskudd 2011                                                      kr.   88.507

tilskudd 2011                                                                                   kr.157.350    

                                                                                                            kr.245.857

 renter bank 2011                                                                            kr.       806

- gebyr                                                                                                kr.        40

beholdning  pr 01.01.12                                                                 kr.246.623  

 - refusjon Hol kommune for 2011                                                 kr.120.034

 - gebyr                                                                                               kr.         40 

Beholdning  pr 27.01.12 før tilskudd i 2012                              kr.126.549

*)  Total oppsynskostnad pr. time (lønn/kjøregodtgj.),/sommer:  kr. 187

 

Oppsynsordningen er avhengig av at interessentene gir sine bidrag. Så godt som alle interessenter har gitt bidrag, noen trenger påminnelse.

Den totale oversikt over bidragsytere fremgår av tabell side 1. Inntektsgrunnlaget  har gått noe ned i forhold til foregående år og var i 2011 på  kr.157.350.

 

I fht tidligere år har det blitt brukt mer tid på forhold vedr. båndtvang og ulovlig trening av hund i månedene april - mai, samt økt aktivitet i september - oktober.

Statens Naturoppsyn (SNO) opprettet høsten 2009 en permanent stilling med kontorplassering på Geilo. Denne stillingen skal primært ha fokus på verna områder i nordre del av Buskerud, men vil også bli et tillegg til noe av det oppsynsarbeidet som utøves av Hol fjelloppsyn.  Omfanget av samarbeide mellom disse to oppsynsaktørene har til nå vært beskjedent og bør derfor kunne utvikles videre.

 

Styret mener at dagens oppsynsordning fungerer bra. Lågenvassdraget må prioriteres i 2012 da området fikk minimal oppsynsdekning i 2011. Dersom en skal vurdere å endre dagens opplegg, må det være en forutsetning at styret får beskjed.

Styret ønsker derfor kontinuerlig synspunkt på arbeidsoppgaver og evt. andre forhold som berører fjelloppsynet. 

Svært få interessenter kommer med dette, og styret må tolke dette som at de fleste er fornøyd med opplegget!

                                                           

 Årsmeldingen sendes bl.a. ut til alle interessenter. Brev med henstilling om tilskudd for 2012, til bankkonto 2333.32.23201, vedlegges til alle bidragsytere.

                                                                                                                

Hol, 4.02.2012

                                                             Stein Verpe (sign)               

                                                                       leder  

               

           Stein Kåre Lerberg (sign)         Rolf Mykkeltvedt (sign)           Stig Sundfjord (sign)

                                                                                                                     

            For Svein D Eriksen:   Per Aksel Knuds/sekr.

 

 

 

 

HOL FJELLOPPSYN   -  ÅRSRAPPORT FOR 2010

 Hol formannskap nedsatte våren -92 en nemnd som skulle se på organisering av

oppsynsarbeidet i kommunen. Dette arbeidet  resulterte i at alle lag, organisasjoner og foreninger med utmarksinteresser, ble innbudt til å delta i et økonomisk samarbeide innen utmarksoppsyn. Dette resulterte i oppstart av Hol fjelloppsyn som nå dermed er ferdig med sitt 16. oppsynsår.

I hht tidligere vedtak er det valgt et styre for oppsynet.

 

Styresammensetning 2010:

                  Stein Verpe, leder                             repr. for grunneierne                         

                  Stein Kåre Lerberg                                          

                  Rolf Mykkeltvedt                                  jeger-/fiskerforeningene

                  Stig Sundfjord                                       lensmannskontoret                               

Bidragsytere     

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Hol kommune

    x

   x

   x

 

  x

  x

x

 

x

x

x

Hol fjellstyre

    x

   x

   x

   x

  x

  x

x

x

x

x

x

Tuva sameige

    x    

   x

   x

   x

  x

  x

x

x

x

x

x

Dagali grunneierlag

    x   

   x

   x

   x

  x

  x

x

 

 

x

x

Dagali fiskeforening

    x   

   x

   x

   x

  x

  x

x

x

x

x

x

Sør-Skurdalen gr.ei.lag

    x   

   x

   x

   x

  x

  x

x

x

x

x

x

Gr.ei.lag villreinvald nf

    x   

   x

   x

   x

  x

  x

x

x

x

x

x

Hol Vestre gr.ei.lag

    x

   x

  

   x

  x

  x

x

x

x

x

x

Urevassbotn D/L

    x

   x

   x

   x

  x

  x

x

x

 

x

x

Hovet/Sudnd. gr.ei.lag

    x

   x

   x

   x

  x

  x

x

x

x

x

x

Holet /Moen gr.ei.lag

    x

   x

   x

   x

  x

  x

x

 

 

x

x

Østre Hol JFF

    x

   x

   x

   x

  x

  x

x

x

x

x

x

Geilo JFF

opsy

opsy

opsy

opsy

opsy

opsy

opsv

opsy

opsy

opps

x

Haugastøl JFF

    x

   x

   x

  x

  x

  x

x

x

x

x

utgår

NordSkurdalen beitelag

    x

   x

   x

  x

  x

  x

x

x

x

x

x

Helga/Knut Sveinunggard

    x

   x

   x

  x

  x

  x

x

x

x

x

x

Tore Gard

    x

   x

   x

  x

  x

  x

x

(x)

x

x

x

Thor Furuholmen

    x

   x

   x

  x

  x

  x

x

x

x

x

x

Oslo Energi/E-co vannkr.

 

 

   x

  x

  x

  x

x

x

x

x

x

fjellveien Nedrestøl-Tuva

    x

   x

   x

  x

  x

  x

x

x

x

x

x

Kåre Lieng

    x

   x

   x

  x

  x

  x

x

x

x

x

x

Ivar G. Slettemoen

 

   x

   x

  x

  x

  x

x

x

x

x

x

Vesle-Budalen sameie

 

   x

   x

  x

  x

 

x

x

x

x

x

Geilo småfelag sankelag

 

 

   x

  x

  x

  x

x

x

x

     *)

 

Hol østre sankelag

 

 

   x

  x

  x

  x

x

x

x

     *)

x

Ossjøveien (indre del)

 

 

   x

  x

  x

  x

x

x

x

x

x

Øvre Havsdalen sameie

 

 

 

  x

  x

  x

x

x

x

x

x

Morten Werring

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

Jonas Ramm

 

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

Anders Heyerdahl

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

samlet tilskudd, fom 2005 innkl. kr. 40.000 fra Hol k.

89.5

92.4

105.9

104.4

110.4

153.4

166.9

114.6

154.050

169.600

173.

358

 *) Disse sankelaga er fom 2009 organisert under Hol Sankelag BA. Tilskudd for 2009/2010 blir utbetalt i mars     

      2010.

 

 Oppsynsaktiviteten på barmark har siden 1994 vært som følger:

                                           1994    4 engasjerte    496 t / 13,2 ukesverk

                                           1995    5                    774 t / 20,6                            

                                           1996    5                     946 t / 25,2                            

                                           1997    5                     874 t / 23,3                          

                                           1998    5                     767 t / 20,4

                                           1999    6                      994 t / 26,5

                                           2000    6                      998 t / 26,6

                                           2001    5                      802 t / 21,3

                                           2002    4                      641 t / 17

                                           2003    5                      791 t / 21

                                           2004    6                      923 t / 24,6          

                                           2005    5                      779 t / 20,7

                                            2006   4                       792 t / 21,1

                                            2007   4                       637 t / 17

                                            2008   4                       674 t / 18

                                            2009   4                       684 t / 18,2

                                            2010   4                       881 t / 23,5

 

Motorferdseloppsyn vinter:                                               

Problemet med ulovlig kjøring med snøscooter synes å være beskjedent, og samtidig forholdsvis stabilt fra år til år. Ut fra de økonomiske forhold blir det utført noe oppsyn med hovedvekt på motorferdsel i utmark. Dette skjer i hovedsak gjennom felles aksjoner med politiet i Hallingdal.

Med bakgrunn i dette er det styrets ønske at det fortsatt skal brukes noen midler til motorferdseloppsyn gjennom vintersesongen. Dette gjelder primært av hensyn til villrein.

Oppsynet er utført av en person. De fleste timer er kjørt i nært samarbeide med politiet.

motorferdsel

vinter

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

 

04

05

06

07

08

09

10

 

 

ant. timer

126

130

133

83

74

112

100

66

62

80

44

51

78

114

112

78

34

 

 

ant. kontrollerte

9

93

95

54

62

83

49

35

25

25

20

23

37

55

45

10*

2

 

 

ant. anmeldte

3

11

  -

2

1

2

6

3

4

  2

  -

 2

4

4

3

 -

-

 

 

*) færre antall rapporterte kan ha sammenheng med at mange førere etter hvert er kjent av oppsynet og derfor

     ikke kontrolleres.

 

Administrasjon/oppsynsmannskap:                                                  

Det har vært behov for 1 styremøte i året som har gått. I tillegg har det vært ett koordineringsmøte med lensmannskontoret før sesongstart.

Kommunens utmarkstekniker har arbeidet med administrasjon og tilrettelegging. Det er kontakt med styreleder etter behov.

Kommunen har ansvar for avlønning og arbeidsgiveransvar.

Oppsynspersonellet har i år bestått av 4 mann som var engasjert i fra 4 til 10 ukesverk:

Rolf Mykkeltvedt, Per Aksel Knudsen, Kjell Åge Norum og Runar Tufto.

 

Oppsynet på barmark startet i juni, og pågikk ut september/oktober. Det ble i 2010 gått 5 ukesverk mere enn forgående år.

I tillegg har medlemmer i Geilo JFF som foreningens bidrag gått oppsyn 17 t i Geilos nærområde. Sportsfiskere, småviltjegere og hundeeiere er kontrollert. Foreningen har forøvrig hatt 9 uker kontinuerlig vakt i Skjerja. 

Oppsynstjenesten har vært tilfeldig fordelt på hverdager/helger. Det er ikke satt opp oversikt over antall timer brukt i den enkelte bidragyters område. Fordeling på hovedarbeidsområder var som følger (ved noen anledninger har personellet byttet område):

 

R. Mykkeltvedt:  Odnakk-Budalen-Bukkehallin. Havsdalen-Prestholt-Ustaoset-

                          Haugastøleiendommen. Rallarveien. Geilo-Kikut-Verpestølen,

                          nord for Tuvaveien.                                                                                   175  t

P. A. Knudsen:  Høgåsen-Tuva sør for Tuvavei vest til Halne sameie (Halne/Lysthus

                         sameier er ikke med. H.vidda nasj.park, dekkes av SNO)

                         Skjertjern-Skurdalsåsen øst for Kikut. Skurdalsvassdraget.                     188 t                        

Runar Tufto:    Lågenvassdraget (Pålsbufj.-Seterdalen-Ossjøen)                                      156  t

                        Holsåsen, Holsfjorden, Holselva

K. Å. Norum:   Hovsfjorden-Storåne-Sudndalsfjorden-Strandavatn-Urevasselva.   

                        Hovsåsen-Stolsvatn-Flyane-Skorpa m/Skorpebu. 

                        Hivjuåne-Byrkjedalen- Folarskardet

                        m/Lordehytta-Raggst.dalen- Ynglesdalen-Urevassbotten.                          362  t    

                                                                                                                                          881  timer      

Dersom det er behov for nærmere opplysninger vedr. timer/ruter/merknader innen det enkelte arbeidsområde, kan dette fås v/ henvendelse til utmarkstekniker.

antall

kontrollerte:

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

  05

06

07

08

09

10

fiske

264

192

323

447

378

500

480

354

348

322

465

400

403

402

274

341

336

småviltjakt

59

100

70

40

80

84

68

45

28

64

59

  74

56

59

42

31

56

storviltjakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

11

9

-

båndtvang

22

99

93

37

79

115

141

71

81

91

106

 75

77

113

140

67

109

motorferdsel

barmark

 

 

 

3

 

2

3

1

5

-

3

  2

 

 

1

1

4

generell

informasjon

 

 

 

 

 

 

257

330

294

346

385

 484

316

372

322

256

218

anmeldte:

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

 05

06

07

08

09

10

 

 

 

garnfiske

4

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

oterfiske

1

 

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

småviltjakt

3

 

1

 

4

 

 

 

 

3

 

 

 

5

 

2

 

 

 

 

båndtvang

2

 

2

 

2

3

5

2

1

1

8  *

10*

8

22

30

27

11

 

 

 

fiskeravgift

4

3

9

14

11

15

4

3

 

sportsfiske

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

11

10

4

3

2

1

 

 

 

fiskekort

9

9

9

13

5

4

6

9

6

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motorferdsel

barmark

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2**

 

 

1

1

 

 

 

 

forsøpling